No
No

Etičke smjernice Suda zasnivaju se na vrijednostima neovisnosti, integriteta, objektivnosti, transparentnosti i stručnosti. Ona se primjenjuju na sve članove i soblje Suda.

Etičke smjernice

Sud uvažava zahtjeve utvrđene u Etičkom kodeksu INTOSAI-ja (opens in new window) (ISSAI 130) i ugradio ih je u prvi dio etičkih smjernica koje se primjenjuju na sve članove i osoblje Suda. Svrha je tih smjernica doprinijeti jamčenju usklađenosti svakodnevnih odluka Suda u vezi s revizijom i upravljanjem institucijom s načelima utvrđenima u Kodeksu INTOSAI-ja. Drugi dio smjernica usmjeren je na etičke obveze koje se primjenjuju na osoblje koje je dužno postupati u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike.

Kodeks ponašanja članova Revizorskog suda

Članovi Suda dužni su postupati u skladu s Kodeksom ponašanja kojim se utvrđuje njihova obveza poštovanja etičkih načela integriteta, neovisnosti, objektivnosti, kompetentnosti, profesionalnog ponašanja, povjerljivosti, transparentnosti, dostojanstva, predanosti, odanosti, diskrecije i kolegijalnosti.

Sud u okviru organizacijske strukture objavljuje izjave o interesima te nepostojanju sukoba interesa svojih članova.

Pregledi etičkog okvira Suda

Vrhovne revizijske institucije Republike Poljske i Republike Hrvatske obavile su 2019. stručni pregled etičkog okvira Suda. Obje institucije imaju bogato iskustvo u tom području. U izvješću o stručnom pregledu iznesen je zaključak da je Sud uspostavio dobre standarde, posebice donošenjem etičkih smjernica za sve djelatnike i Kodeksa ponašanja za svoje članove. Međutim, tim koji je obavio stručni pregled iznio je ciljane preporuke u svrhu uspostave još jasnijeg i koherentnijeg etičkog okvira Suda i jamčenja njegova kontinuiranog poboljšavanja.

Daljnji pregled etičkog okvira Suda dovršen je 2022. Etičke smjernice Suda ažurirane su na temelju evaluacije koju je proveo vanjski konzultant, koji je iznio niz preporuka u različitim područjima.

Odbor za etička pitanja

Odbor za etička pitanja sastoji se od triju članova koje je Sud imenovao na temelju prijedloga Predsjednika na mandat od triju godina (s mogućnošću jednokratne obnove): dvaju članova Suda i jednog vanjskog člana odabranih na temelju njihovih sposobnosti i stručnih kvalifikacija te njihova iskustva.

Odbor za etička pitanja raspravlja o svim etičkim pitanjima koje smatra bitnima za standarde i ugled Suda te obavlja procjenu vanjskih aktivnosti svojih članova.

Stalni članovi:

  • George Marius Hyzler, član Suda
  • Lefteris Christoforou, član Suda
  • Melchior Wathelet, bivši nezavisni odvjetnik na Sudu Europske unije

Zamjenici:

  • François-Roger Cazala, član Suda
  • Nikolaos Milionis, član Suda
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, bivša sutkinja na Općem sudu

Savjetnici za etička pitanja

Glavni tajnik imenuje savjetnike za etička pitanja iz redova osoblja Suda.

Svi članovi osoblja imaju pravo i mogućnost zatražiti njihov povjerljiv i nepristran savjet u pogledu:

  • vrijednosti i načela koje osoblje treba poštovati (npr. neovisnost, integritet, nepristranost, stručnost);
  • određenih osjetljivih pitanja kao što su postojeći ili očiti sukob interesa, prihvaćanje darova itd.

Darovi i gostoprimstvo

Članovi Suda ne smiju prihvaćati darove u vrijednosti većoj od 150 eura. Ako diplomatski običaji nalažu da prime dar čija je vrijednost veća od navedene, moraju ga predati glavnom tajniku. Tajništvo Suda mora voditi evidenciju darova čija je vrijednost veća od 150 eura, koja se na zahtjev mora javno objaviti. Članovi Suda ne smiju primati nikakav oblik naknada za aktivnosti izvan Suda ili publikacije koje se objavljuju za vrijeme njihova mandata. U suprotnome, primljeni iznos moraju donirati u dobrotvorne svrhe prema vlastitom izboru.

Osoblje Suda od trećih strana ne smije primati darove, usluge kao što su obroci i smještaj ili ostale pogodnosti u novčanoj vrijednosti većoj od 50 eura. Darovi u vrijednosti između 50 i 150 eura mogu se prihvatiti samo uz dopuštenje tijela za imenovanje.

Profesionalne djelatnosti viših dužnosnika nakon odlaska iz službe

U skladu s člankom 16. Pravilnika o osoblju svi dužnosnici su i nakon odlaska iz službe dužni ponašati se časno i diskretno u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica. Svi bivši dužnosnici koji u roku od dvije godine nakon odlaska iz službe namjeravaju započeti s obavljanjem određene profesionalne djelatnosti dužni su o tome obavijestiti instituciju u kojoj su bili zaposleni kako bi ona mogla donijeti odluku o tome treba li takvu djelatnost zabraniti ili je odobriti (po potrebi, uz primjerena ograničenja).

Nadalje, bivšim višim dužnosnicima tijelo za imenovanje u skladu s člankom 16. stavkom 3. Pravilnika o osoblju tijekom 12 mjeseci nakon njihova odlaska iz službe u načelu zabranjuje svako lobiranje ili zastupanje interesa u odnosu na osoblje njihove bivše institucije za njihovo poduzeće te njihove klijente ili poslodavce u vezi s pitanjima za koja su bili odgovorni u zadnje tri godine službe.

Člankom 16. stavkom 4. Pravilnika o osoblju predviđa se da, u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, svaka institucija jednom godišnje objavljuje informacije o provedbi stavka 3., uključujući popis ocijenjenih slučajeva.

Informacije o profesionalnim djelatnostima viših dužnosnika Suda nakon odlaska iz službe navedene su u ovom izvješću:

Priopćenje o objavi informacija u vezi s profesionalnim djelatnostima viših dužnosnika nakon odlaska iz službe (članak 16. stavci 3. i 4. Pravilnika o osoblju) – Godišnje izvješće za 2022.

Korisne poveznice