Yes
No

Države članice mogu računati na potporu EU-a pri oblikovanju zajedničke politike o azilu i useljavanju koja se temelji na solidarnosti, učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima, pravednom postupanju prema državljanima zemalja koje nisu članice EU-a koji u njemu žive te mjerama za borbu protiv nezakonitog useljavanja i trgovanja ljudima. ​