Yes
No

Svrha je mnogih mjera EU-a za sigurnost hrane te zdravlje životinja i bilja zaštititi zdravlje ljudi i interese potrošača na unutarnjem tržištu koje neometano funkcionira.​