No
No

Europska unija predana je zaštiti privatnosti korisnika.

Politika Europske unije u vezi sa „zaštitom pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Unije” temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od .

Ta se opća politika primjenjuje na skup internetskih stranica institucija Europske unije unutar domene europa.eu.

Iako je većinu tih internetskih stranica moguće pregledavati bez unosa ikakvih osobnih podataka, u nekim su slučajevima za pružanje zatraženih e usluga potrebni osobni podatci.

U slučaju da se na internetskim stranicama traže osobni podatci, oni se obrađuju u skladu s navedenom Uredbom te su informacije o tome kako se upotrebljavaju vaši podatci navedene u odgovarajućim posebnim izjavama o privatnosti:

 • voditelj obrade određuje svrhu i način obrade osobnih podataka za svaku pojedinačnu e uslugu te vodi računa o tome da je ta usluga usklađena s politikom zaštite privatnosti

 • svaka institucija ima službenika za zaštitu podataka koji vodi računa o tome da se primjenjuju odredbe Uredbe i koji savjetuje voditelje obrade u vezi s njihovim obvezama (vidi članke 43. – 45. Uredbe)

 • Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje kao neovisno nadzorno tijelo za sve institucije (vidi članke 52. – 60. Uredbe).

Na internetskim stranicama institucija Europske unije unutar domene europa.eu dostupne su poveznice na internetske stranice trećih strana. Sud nema kontrolu nad njihovim sadržajem te vam preporučuje da provjerite njihove politike zaštite privatnosti.

Što je e usluga?

E usluga na internetskim stranicama institucija Europske unije usluga je ili resurs dostupan na internetu radi poboljšanja komunikacije između europskih institucija i poslovnih subjekata ili javnosti.

Na internetskim stranicama institucija Europske unije dostupne su ili će biti dostupne tri vrste e usluga:

 • informacijske usluge kojima se javnosti, medijima, poslovnim subjektima te tijelima vlasti i drugim donositeljima odluka pruža jednostavan i djelotvoran pristup informacijama, čime se povećava transparentnost politika i aktivnosti EU a i doprinosi njihovu razumijevanju

 • interaktivne komunikacijske usluge kojima se omogućuje bolja komunikacija s javnošću, poslovnim subjektima i javnim dionicima te time olakšava savjetovanje o politikama i pružanje povratnih informacija koje pomažu u oblikovanju politika i doprinose aktivnostima i uslugama EU a

 • transakcijske usluge koje omogućuju pristup svim osnovnim vrstama transakcija unutar EU a, kao što su javna nabava, financijsko poslovanje, zapošljavanje, prijava na događanja, nabava ili kupnja dokumenata i sl.

Informacije sadržane u posebnoj izjavi o privatnosti

Posebna izjava o privatnosti sadržava sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • informacije o tome tko kontrolira koji se podatci prikupljaju te u koju se svrhu oni prikupljaju, na kojoj pravnoj osnovi i kojim tehničkim sredstvima. EU prikuplja osobne podatke samo ako su oni potrebni za određenu svrhu te ih neće ponovno upotrijebiti za svrhu koja je različita od one za koju su prikupljeni
 • informacije o tome kome se vaši podatci mogu dati na uvid. EU će dati podatke na uvid trećim stranama samo ako je to opravdano prethodno navedenom svrhom (ili svrhama), i to samo naznačenim primateljima (ili kategorijama primatelja). EU neće prosljeđivati vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga
 • vaša prava u skladu s člancima 17. – 24. Uredbe (EU) 2018/1725: pravo na pristup svojim osobnim podatcima i na njihov ispravak bez odgode u slučaju da su netočni ili nepotpuni; pravo da pod određenim uvjetima zatražite brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje njihove uporabe; pravo da se u relevantnim slučajevima u svakom trenutku, pozivajući se na osobne okolnosti, usprotivite obradi svojih osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Sud će razmotriti vaš zahtjev i poslati vam odgovor na njega bez odgode, a svakako u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Ako je potrebno, taj se rok može produžiti za dva dodatna mjeseca.

Posebna izjava o privatnosti također može sadržavati sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • pravo da zatražite da se, u mjeri u kojoj je to moguće, druge strane kojima su vaši podatci dani na uvid obavijeste o svim promjenama vaših osobnih podataka; pravo na informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka obvezno ili neobvezno i o mogućim posljedicama ako se takvi podatci ne pruže; pravo da ne budete obuhvaćeni automatiziranim odlukama (koje se donose isključivo strojnim putem) koje utječu na vas, kako je utvrđeno zakonodavstvom; pravo da u relevantnim slučajevima u svakom trenutku povučete svoju suglasnost.
 • informacije o tome koliko se dugo vaši podatci čuvaju. EU čuva podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno za njihovo prikupljanje i obradu.
 • informacije o tome kome se obratiti u slučaju pitanja ili pritužbi.

Korisne poveznice