Yes
Yes

​ud rezultate svojih revizijskih aktivnosti objavljuje u izvješćima.

 

U godišnjem izvješću opisuju se rezultati financijskih revizija i revizija usklađenosti u vezi s proračunom EU-a. To izvješće sadržava izjavu o jamstvu, kojom se Europski parlament služi kada odlučuje hoće li odobriti izvršenje proračuna EU-a za određenu godinu (postupak davanja razrješnice).

 

U posebnim godišnjim izvješćima Sud iznosi rezultate godišnjih financijskih revizija agencija, decentraliziranih tijela i zajedničkih poduzeća EU-a.

Sud svake godine provodi i niz revizija uspješnosti i usklađenosti u određenom broju posebnih rashodovnih područja i područja politika. Rezultate tih revizija Sud objavljuje u tematskim izvješćima.

 

Sud povremeno objavljuje i preglede te mišljenja.

U pregledima se opisuju i analiziraju aktualna područja politike EU-a ili aktualna pitanja.

 

Ostale institucije EU-a mogu od Suda zatražiti stajalište o novim ili izmijenjenim zakonskim aktima koji imaju znatan učinak na financijsko upravljanje EU-om. U tom slučaju Sud rezultate procjene objavljuje u mišljenju.

Sud sva izvješća, mišljenja i preglede objavljuje na svim službenim jezicima EU-a na ovim internetskim stranicama.

U uvodnim dokumentima o reviziji iznose se informacije o predstojećim revizijskim zadatcima. Zamišljeni su kao izvor informacija za sve zainteresirane za relevantnu politiku ili program obuhvaćen revizijom.