No
No
 

Financijska uredba temeljni je dokument kojim su uspostavljena načela i postupci za izradu i izvršenje proračuna EU-a te kontrolu nad financijama EU-a.

Proračun Europskog revizorskog suda

Europski revizorski sud (Sud) financira se iz općeg proračuna Europske unije. Proračun Suda čini manje od 0,1 % ukupnih rashoda EU-a i 1,5 % ukupnih administrativnih rashoda.

Proračun Suda i način na koji ga Sud izvršava opisani su u izvješću o radu Suda.

Izvješća vanjskog revizora o računovodstvenoj dokumentaciji Europskog revizorskog suda

Godišnju računovodstvenu dokumentaciju Suda sastavlja njegov računovodstveni službenik, a vanjski revizor svake godine nad njom obavlja reviziju.

Godišnja računovodstvena dokumentacija nad kojom je obavljena revizija popraćena izvješćima vanjskog revizora dostavlja se Europskoj komisiji u svrhe konsolidacije te Europskom parlamentu i Vijeću.

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju

U ovom izvješću iznosi se pregled izvršenja proračuna Suda i pojašnjavaju događaji koji su u velikoj mjeri utjecali na aktivnosti Suda. Izvješće se dostavlja Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću.

Izvješće dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja

Ovo izvješće sadržava informacije o načinu na koji Sud upravlja resursima, kao i o učinkovitosti i djelotvornosti njegovih sustava unutarnje kontrole. Izvješćem se omogućuje se interna kontrola odgovornosti na razini Suda, ali i vanjska kontrola odgovornosti na razini proračunskih tijela.

Za izvješće, koje se objavljuje svake godine u skladu s člankom 74. stavkom 9. Financijske uredbe, odgovoran je glavni tajnik te se ono šalje Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice o izvršenju proračuna.

Izvješćivanje o održivosti Suda

Izvješćivanje o održivosti sastoji se od mjerenja, objavljivanja informacija te preuzimanja odgovornosti pred unutarnjim i vanjskim dionicima za uspješnost organizacije, a provodi se u sklopu napora prema postizanju cilja održivog razvoja.

Sud je predan ulozi održive institucije te proteklih nekoliko godina postupno pojačava napore kako bi svoj učinak na okoliš sveo na najmanju moguću razinu. Međutim, održivost se ne sastoji samo od ozelenjivanja. Ona uključuje gospodarski učinak, etiku i upravljanje, poštovanje zakona i propisa te, prije svega, ljude.

S pomoću izvješćivanja o održivosti iznosi se pregled učinaka poslovanja Suda na gospodarstvo, okoliš i društvo.

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju u sklopu Suda osnovana je 2002. nakon administrativne reforme i u okviru nove Financijske Uredbe br. 1605/2002, kojom je uvedeno načelo „dobrog financijskog upravljanja". 

Imenovanje i djelovanje unutarnjeg revizora utvrđeni su člancima od 117. do 122. Financijske uredbe 2018/1046. 

Služba za unutarnju reviziju u potpunosti je neovisna u provođenju svojih revizija, kojima su obuhvaćeni sve aktivnosti i odjeli Suda. Služba ima potpun i neograničen pristup svim informacijama koje su joj potrebne za rad.

Sud svake godine Europskom parlamentu i Vijeću prosljeđuje izvješće koje sadrži sažetak broja i vrste provedenih unutarnjih revizija, izdanih preporuka i mjera poduzetih na temelju tih preporuka. 

Odbor za unutarnju reviziju

Na Sudu djeluje i Odbor za unutarnju reviziju, koji je zadužen za pitanja unutarnje revizije. Odbor se sastoji od članova Suda i vanjskog stručnjaka.

Trenutačni su članovi Odbora za unutarnju reviziju:

Marek OPIOŁA

član Suda

François-Roger CAZALA

član Suda

Katarína KASZASOVÁ

članica Suda

Paul KOECHLIN

vanjski stručnjak

Korisne poveznice