Yes
No 

 

ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Tematsko izvješće 08/2024: Ambicije EU-a u području umjetne inteligencije
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Tematsko izvješće 07/2024: Komisijini sustavi za povrat nepravilnih rashoda EU-a
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Europski revizorski sud - Aktivnosti Suda tijekom 2023.
Tematsko izvješće 06/2024: Instrument za izbjeglice u Turskoj
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Tematsko izvješće 05/2024: Registar transparentnosti EU‑a
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Tematsko izvješće 04/2024: Postizanje ciljeva EU‑a u području sigurnosti na cestama
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Pregled 02/2024: Komisijino izvješćivanje o vladavini prava
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Tematsko izvješće 03/2024: Vladavina prava u EU-u
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Mišljenje 01/2024 oPrijedlogu uredbe Europskogparlamenta i Vijeća o uspostaviInstrumenta za reforme i rast zazapadni Balkan
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Pregled 01/2024: Mjere EU-a u vezi s pripravništvima za mlade
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Tematsko izvješće 02/2024: Koordinacijska uloga Europske službe za vanjsko djelovanje
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Tematsko izvješće 01/2024: Smanjivanje emisija ugljikova dioksida iz osobnih automobila
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Tematsko izvješće 29/2023: Potpora koju EU pruža za održiva biogoriva u prometu
2024+ work programme
Program rada za 2024. i nadalje
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Tematsko izvješće 27/2023: Provjere izravnih stranih ulaganja u EU-u
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Tematsko izvješće 28/2023: Javna nabava u EU-u
Izvješće o svim potencijalnim obvezama koje su nastale kao rezultat zadaća koje su Jedinstveni sanacijski odbor, Vijeće ili Komisija na temelju te uredbe obavljali za financijsku godinu 2022.
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Tematsko izvješće 25/2023: Politika EU-a u području akvakulture
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Godišnje izvješće o zajedničkim poduzećima EU-a za financijsku godinu 2022.
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Pregled 06/2023: Komisijino godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti za 2022.
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Pregled 05/2023: Reforma gospodarskog upravljanja EU-a: prilike koje sa sobom nose rizike i izazove
Special report 24/2023: Smart cities
Tematsko izvješće 24/2023: Pametni gradovi
Sažeti prikaz revizija agencija EU-a za 2022. Predstavljanje godišnjeg izvješća Europskog revizorskog suda o agencijama EU-a za 2022.
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies