Yes
No 

 

Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Tematsko izvješće 22/2023: Plava energija u EU-u
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Tematsko izvješće 21/2023: Inicijativa za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama Spotlight
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Tematsko izvješće 19/2023: Napori EU-a u području održivog gospodarenja tlom
Pregled 04/2023: Digitalizacija upravljanja financijskim sredstvima EU-a
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Vodič kroz metodologiju Europskog revizorskog suda
Special report 17/2023: Circular economy
Tematsko izvješće 17/2023: Kružno gospodarstvo
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Financijska godina 2022. - Izvješće dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja (u kladu s člankom 74. stavkom 9. Financijske uredbe)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Tematsko izvješće 18/2023: Ciljne vrijednosti EU-a u području klime i energije
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Tematsko izvješće 15/2023: Industrijska politika EU-a za sektor baterija
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Tematsko izvješće 16/2023: Komisijino upravljanje dugom u okviru instrumenta NGEU
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Tematsko izvješće 14/2023: Programiranje Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Tematsko izvješće 12/2023: Nadzor koji EU provodi nad kreditnim rizikom banaka – ESB je pojačao svoje napore, ali potrebno je učiniti više kako bi se dobilo veće jamstvo da su upravljanje kreditnim rizikom i njegovo pokriće primjereni
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Tematsko izvješće 13/2023: Ovlašteni gospodarski subjekti
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Aktivnosti Suda tijekom 2022. – Godišnje izvješće o radu Europskog revizorskog suda
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Tematsko izvješće 10/2023: Pripremno djelovanje za istraživanja u području obrane – Stečena su određena iskustva, ali vrijednost tog djelovanja u smislu pokusnog programa za povećanje rashoda EU-a u području obrane umanjena je vremenskim ograničenjima i n
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Tematsko izvješće 11/2023: Potpora EU-a digitalizaciji škola
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Tematsko izvješće 09/2023: Jamčenje lanaca opskrbe poljoprivrednim proizvodima tijekom pandemije bolesti COVID-19
Pregled 03/2023: Prijevoz živih životinja u EU-u: izazovi i prilike
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Tematsko izvješće 08/2023: Intermodalni prijevoz tereta: EU je i dalje daleko od uklanjanja tereta s cesta
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Tematsko izvješće 06/2023: Sukobi interesa u vezi s rashodima EU-a za koheziju i poljoprivredu
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Tematsko izvješće 07/2023: Struktura Komisijina sustava kontrole za Mehanizam za oporavak i otpornost
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Tematsko izvješće 05/2023: Financijska struktura EU-a – Niz pojedinačnih sastavnica koje zahtijevaju dodatno pojednostavnjenje i više odgovornosti
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions
Tematsko izvješće 04/2023: Globalni savez za borbu protiv klimatskih promjena+ – Postignućima te inicijative nisu ostvareni zacrtani ciljevi