No
No

Europski revizorski sud (Sud) provodi reviziju financija EU-a, što je jedna od zadaća koje su ključne za povećanje odgovornosti i transparentnosti, čime se jača povjerenje građana. Sud ispituje prihode i rashode u svim područjima djelovanja EU-a, od rasta i zapošljavanja do politike u vezi s okolišem i djelovanja u području klime.

Povećanje javne odgovornosti u EU-u

Sud svojim radom pomaže drugim institucijama EU-a i državama članicama da bolje upravljaju financijskim sredstvima EU-a i nadziru njihovu upotrebu. Rad Suda posebno je važan za Europski parlament pri odlučivanju o tome je li računovodstvena dokumentacija EU-a za prethodnu godinu točna i jesu li sredstva pravilno potrošena, što je proces poznat pod nazivom „davanje razrješnice”.

Informiranje donositelja odluka i građana EU-a

Sud izrađuje relevantna i vjerodostojna revizijska izvješća kojima pruža važan doprinos načinu na koji EU upotrebljava svoja novčana sredstva i provodi svoje politike. Sud svojim izvješćima pruža dodanu vrijednost razvoju politika: njima se donositelji odluka informiraju o područjima u kojima EU treba ostvariti poboljšanja u budućnosti. Izvješća su osim toga jasna i pristupačna jer Sud smatra da bi se europskim građanima trebalo omogućiti trebalo omogućiti da lako razumiju za što je upotrijebljen njihov novac te je li on potrošen mudro i u skladu s pravilima.

 

Javnosti su dostupne isključivo informacije sadržane u publikacijama Suda. Kako bi se zaštitio profesionalni odnos između revizora i subjekta revizije, Sud uvijek štiti povjerljivost popratne dokumentacije i revizijskih dokaza kao povjerljvima.

Revizijska izvješća i mišljenja Suda prevode se na sve službene jezike EU-a. Objave Suda na društvenim mrežama dostupne su na engleskom jeziku.

Bliska suradnja s drugim vrhovnim revizijskim institucijama

Komisija i države članice zajednički upravljaju s oko 80 % proračuna EU-a, dok određenim financijskim sredstvima (npr. u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost) izravno upravlja Komisija s državama članicama kao korisnicama. Države članice surađuju s Komisijom na uspostavi nadzornih sustava i sustava unutarnje kontrole kako bi se zajamčilo da se financijska sredstva EU-a troše pravilno i u skladu s pravilima. Osim rada koji obavlja Sud, mnoge vrhovne revizijske institucije u državama članicama provode revizije nad europskim fondovima kojima upravljaju i čija sredstva troše njihove nacionalne uprave. Sud blisko surađuje s nacionalnim revizijskim institucijama kako bi zajamčio da se rashodi EU-a jednako strogo nadziru u cijelom EU-u.

 

Pomoć u utvrđivanju standarda za reviziju javnih financija

Sud predano djeluje u svojoj ulozi predvodnika razvojnih promjena u području upravljanja javnim financijama i revizije. U forumima kao što je INTOSAI Sud ima aktivnu ulogu u utvrđivanju revizijskih standarda.

Učinak koji Sud ostvaruje svojim radom

Sud svojim djelovanjem ima stvaran učinak na način upravljanja EU-om. Donositelji odluka u drugim institucijama smatraju izvješća Suda korisnima, a vanjski ocjenjivači redovito ih ocjenjuju visokokvalitetnima. Komisija prihvaća i provodi gotovo sve preporuke Suda. Pri ponovnom pregledu pojedinog revizijskog područja nakon objave izvješća Sud redovito utvrđuje pozitivan učinak svojih preporuka.

Doprinos borbi protiv prijevara

Većina pogrešaka na koje Sud u svojem radu naiđe nije namjerna i upućuje na nedostatke u strogim proračunskim pravilima EU-a. Međutim, Sud povremeno otkrije i slučajeve u kojima postoji sumnja na prijevaru. Kao vanjski revizor EU-a Sud nema ovlasti za provođenje istraga nad slučajevima u kojima se sumnja na prijevare koje štete financijskim interesima EU-a.

U slučajevima u kojima Sud izrazi sumnju u to da je otkrio nezakonitu aktivnost, on o tome izvješćuje Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) – službu Komisije koja je odgovorna za dubinsku istragu slučajeva u kojima postoji sumnja na prijevaru i korupciju. Svatko može OLAF-u prijaviti slučajeve u kojima postoji sumnja na prijevaru. Želite li OLAF-u skrenuti pozornost na nešto, slobodno mu se obratite preko ove poveznice.

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Sve informacije i dokaze koje Sud smatra relevantnima dostavljaju se i Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) – neovisnom uredu EU-a koji provodi istrage i kazneni progon kaznenih djela koja utječu na financijske interese EU-a. Za više pojedinosti pročitajte radni dogovor kojim se uređuje interakcija Suda s EPPO-om(opens in new window) koji je potpisan 2021.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Korisne poveznice