No
No

EU svoje ciljeve nastoji ostvariti provedbom politika, koje financira iz svojeg proračuna. Aktivnosti Europskog revizorskog suda (Sud) obuhvaćaju reviziju tog proračuna i politika za koje se pruža potpora iz njega.

Na što se sredstva troše?

EU će potrošiti znatno više financijskih sredstava u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. nego u sklopu okvira za prethodno programsko razdoblje, 2014. – 2020. Tijekom tog razdoblja EU-u će na raspolaganju stajati 1,8 bilijuna eura (izraženo u cijenama iz 2018.). Povrh izmijenjenog VFO-a za razdoblje 2021. – 2027., čija vrijednost iznosi 1,1 bilijun eura, u taj je iznos uključeno i do 750 milijardi eura za inicijativu „Next Generation EU” (NGEU), instrument za oporavak koji je EU uveo kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19. Svih 27 država članica složilo se da će taj program oporavka djelomično financirati izdavanjem javnih dužničkih vrijednosnica. Te odluke označavaju istinsku povijesnu promjenu u financijama EU-a.

Next generation EU
© Europskoj uniji

Godišnji rashodi EU-a u sklopu VFO-a čine oko 1 % bruto nacionalnog dohotka (BND) EU-a. Usporedbe radi, domaći javni rashodi u 27 država članica EU-a čine oko 50 % BND-a EU-a.

Potrošnja sredstava EU-a odvija se na sljedeći način: Vijeće Europske unije, uz suglasnost Europskog parlamenta, svakih sedam godina donosi sveukupni financijski okvir (VFO) kojim se za nadolazeće sedmogodišnje razdoblje uređuje potrošnja u svim područjima politika EU-a. Komisija svake godine predlaže godišnji proračun EU-a. Iznosi koje predlaže za svako područje politike moraju biti unutar gornje granice koja je za tu godinu postavljena u VFO-u.

U sklopu VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. predviđena su plaćanja u iznosu od 1 074 milijarde eura (u cijenama iz 2018.), odnosno oko 153 milijarde eura godišnje. Sredstva se troše u okviru sljedećih naslova (više informacija dostupno je ovdje).

  1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija
  2. Kohezija, otpornost i vrijednosti
  3. Prirodni resursi i okoliš
  4. Migracije i upravljanje granicama
  5. Sigurnost i obrana
  6. Susjedstvo i svijet
  7. Europska javna uprava

Najveći udio sredstava u VFO-u EU-a za razdoblje 2021. – 2027. otpada na koheziju, otpornost i vrijednosti (35 % iznosa predviđenih proračunom), prirodne resurse i okoliš (33 %) te jedinstveno tržište, inovacije i digitalizaciju (12 %).

Uz VFO za razdoblje 2021. – 2027. rashodi koji se usmjeravaju preko novih i već planiranih proračunskih instrumenata EU-a nadopunjavaju se instrumentom NGEU s pomoću dodatnog iznosa od najviše 750 milijardi eura (u cijenama iz 2018., u obliku zajmova i nepovratne potpore). U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), koji je okosnica instrumenta NGEU, za potporu reformama i ulaganjima koje provode zemlje EU-a stavit će se na raspolaganje 672,5 milijardi eura u obliku zajmova i bespovratnih sredstava. U okviru RRF-a primjenjuje se model potrošnje koji je drukčiji od modela ostalih instrumenata. Dodjela sredstava državama članicama temelji se na dosezanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti u provedbi reformi i ulaganja, a ne na nadoknadi troškova. Za pet programa (ruralni razvoj, Fond za pravednu tranziciju, InvestEU, RescEU, Obzor Europa) financiranjem iz instrumenta NGEU nadopunjuje se financiranje iz VFO-a za razdoblje 2021. – 2027., a jedan je program (REACT-EU) nova inicijativa.

Odakle ta sredstva dolaze?

Države članice odlučile su da će se prihodi koje ostvaruju iz niza izvora automatski slati EU-u. Prihodi iz tih izvora zovu se „vlastitim sredstvima”. Prihodi od vlastitih sredstava poglavito se prikupljaju iz carinskih pristojba koje se naplaćuju na vanjskim granicama Unije, doprinosa svake države članice na temelju njezinog BND-a i nacionalnim prihodima od PDV-a. Za razliku od standardnog VFO-a instrument NGEU financira se sredstvima za koje se Komisija zadužuje na tržištima kapitala u ime EU-a. Novim vlastitim sredstvima predviđa se pokriti dio otplata povezanih s instrumentom NGEU.

Tko tim sredstvima upravlja?

Europska komisija snosi krajnju odgovornost za izvršenje godišnjeg proračuna EU-a. Međutim, većinom programa potrošnje upravlja se u suradnji s nacionalnim vladama pa odgovornost za njih dijele nacionalne vlade i Komisija. Europska komisija primjenjuje RRF u okviru izravnog upravljanja, a njegovi su korisnici države članice. Sredstva se izravno isplaćuju državama članicama na temelju napretka u provedbi njihovih nacionalnih planova za oporavak i otpornost, koje ocjenjuje Komisija te zatim odobrava Vijeće Europske unije.

Tko nadgleda kako EU upravlja svojim sredstvima?

European Parliament
Europskim parlamentom - © Europskoj uniji
Fotografije: EP/Genevieve ENGEL

Europski parlament predstavlja građane EU-a. Dio je uloge Parlamenta svake se godine uvjeriti da Komisija pravilno upravlja novčanim sredstvima EU-a za koje je odgovorna. Kako bi to učinio, Parlament detaljno ispituje izvršenje proračuna na temelju godišnje računovodstvene dokumentacije koju sastavlja Komisija. Ako se Parlament uvjeri da je dokumentacija točna i da su sredstva potrošena pravilno, službeno ih odobrava, što je proces poznat kao „davanje razrješnice”. U tom je trenutku red na Sudu – Sud u godišnjem izvješću izražava revizorsko mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije EU-a te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Europski parlament poziva se na to revizorsko mišljenje kada odlučuje hoće li odobriti računovodstvenu dokumentaciju EU-a u ime njegovih građana.

Nad kojim sredstvima Europski revizorski sud provodi reviziju?

Sud svake godine, u okviru aktivnosti povezanih s davanjem izjave o jamstvu, obavlja reviziju prihoda i rashoda u okviru proračuna EU-a. Iznosi mišljenje o tome je li godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana i jesu li povezane transakcije u skladu s pravilima. Sud rezultate tih aktivnosti objavljuje u godišnjem izvješću i posebnim godišnjim izvješćima.

Za pravilnost rashoda u okviru RRF-a iznosi zasebno mišljenje.

Sud također obavlja druge revizije (ponajprije revizije uspješnosti, tj. revizije kojima provjerava troši li se novac pametno – na ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način), kojima su obuhvaćena određena rashodovna područja i područja politika koja se financiraju iz EU-a ili teme povezane s proračunom i upravljanjem. Rezultati tih revizija objavljuju se u tematskim izvješćima.

Korisne poveznice