Yes
No

Sigurnost i obrana sastavni su dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a. EU nastoji zajamčiti visoku razinu sigurnosti mjerama za sprječavanje i suzbijanje kriminala, rasizma i ksenofobije te koordinacijom i suradnjom nacionalnih policijskih snaga te pravosudnih i drugih tijela.​