No
No
 

Europski revizorski sud (Sud) provodi svoje revizije u skladu s međunarodnim revizijskim standardima i etičkim kodeksom koje primjenjuje u specifičnom kontekstu EU-a. Ti su standardi jedan od elemenata kojima se jamči kvalitetan, stručan i učinkovit rad Suda. Sud također doprinosi razvoju tih standarda u okviru aktivnosti međunarodne suradnje.

Revizije u svrhu davanja izjave o jamstvu

Izjava o jamstvu plod je godišnje financijske revizije i revizije usklađenosti u okviru koje Sud provjerava pouzdanost računovodstvene dokumentacije EU-a i pravilnost povezanih transakcija. Dobiveni nalazi, izvedeni zaključci i revizorska mišljenja objavljuju se u godišnjim izvješćima Suda. Sama revizija obuhvaća ispitivanje statistički reprezentativnog uzorka transakcija te evaluaciju nadzornih i kontrolnih sustava kako bi se utvrdilo jesu li prihodi i plaćanja točno izračunani, kao i jesu li usklađeni sa pravnim i regulatornim okvirom. Detaljno ispitivanje provodi se nad svim rashodovnim programima i u svim državama članicama te služi za izradu posebnih procjena za različita područja proračuna EU-a. Da potkrijepi svoje zaključke, Sud se za dokaze služi i radom drugih revizora.

Revizije uspješnosti

U okviru revizija uspješnosti Sud ispituje kvalitetu prihoda i rashoda EU-a te provjerava primjenu načela dobrog financijskog upravljanja u praksi. Te revizije podrazumijevaju ispitivanje programa, operacija, upravljačkih sustava te postupaka tijela i institucija koje upravljaju financijskim sredstvima EU-a kako bi se procijenilo upotrebljavaju li se ta sredstva na ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. Revizije uspješnosti koje obavlja Sud pokrivaju širok raspon tema, a osobita se važnost pridaje pitanjima povezanima s rastom i zapošljavanjem, europskom dodanom vrijednošću, upravljanjem javnim financijama, okolišem i djelovanjem u području klime. Rezultati revizija uspješnosti objavljuju se u tematskim izvješćima Suda, dok se različiti nalazi povezani s aspektom uspješnosti objedinjuju u godišnjem izvješću o uspješnosti.

U okviru revizija uspješnosti procjenjuju se različiti aspekti procesa javnih intervencija, uključujući uložene resurse (financijske, ljudske, materijalne, organizacijske ili regulatorne resurse potrebne za provedbu programa), ostvarenja (ono što se programom treba postići), rezultate (neposredne posljedice programa za izravne korisnike ili primatelje) te učinke (dugoročne promjene u društvu koje se mogu pripisati djelovanju EU-a).

Standardi

 

Sud provodi svoje revizije u skladu sa standardima ISSAI, međunarodnim revizijskim standardima INTOSAI-ja, međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija iz cijelog svijeta. Sud trenutačno ima ulogu predsjednika Odbora INTOSAI-ja za profesionalne standarde, koji ima vodeću ulogu u razvoju tih standarda.

Platforma AWARE – metodologija i smjernice

AWARE 

Više pojedinosti o revizijskom pristupu Suda dostupno je na njegovoj internetskoj platformi za metodologiju i smjernice AWARE (engl. Accessible Web-based Audit Resource for the ECA). Na toj su platformi svi revizijski resursi Suda objedinjeni u jednom jednostavnom alatu kao praktična podrška revizorima Suda u njihovu svakodnevnom radu.

Na platformi AWARE navedena su načela kojih se Sud pridržava u radu, kao i smjernice o njihovoj primjeni u praksi kako bi se postigla očekivana kvaliteta ostvarenja. Platforma sadržava smjernice za financijsku reviziju, reviziju usklađenosti i reviziju uspješnosti, kao i preglede i mišljenja Suda.

Na njoj se nalaze i informacije o tome kako je platforma AWARE strukturirana(opens in new window).

Pomoć u borbi protiv prijevara koje štete proračunu EU-a

 

Za borbu EU-a protiv prijevara i zaštitu njegovih financijskih interesa odgovoran je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF). U skladu sa svojom Odlukom br. 43-2004 (kojom su propisana pravila o suradnji s OLAF-om) Sud prosljeđuje OLAF-u sve slučajeve u kojima posumnja na prijevaru, korupciju ili drugu nezakonitu radnju koja šteti financijskim interesima EU-a. Sud ponekad otkrije slučajeve moguće prijevare u okviru vlastitih revizijskih aktivnosti, a ponekad mu ih prijave treće strane.

 

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) novi je neovisni ured javnog tužiteljstva EU-a, koji je odgovoran za provedbu istraga, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela koja štete financijskim interesima EU-a. Sud i EPPO sklopili su dogovor o suradnji koji se primjenjuje od 3. rujna 2021. Njime se uz potpuno poštovanje ovlasti obiju institucija utvrđuje strukturirani okvir za uspostavu i održavanje suradnje između obiju strana kako bi se zaštitio proračun EU-a.

Korisne poveznice