No
No
 

Sud djeluje kao kolegij sastavljen od 27 članova, po jednoga iz svake države članice EU-a.

Članovi Suda i njegovo revizijsko osoblje raspoređeni su u pet revizijskih vijeća.

Revizijska vijeća, na čelu svakog od kojih se nalazi jedan član izabran za doajena, usvajaju tematska izvješća, preglede, posebna godišnja izvješća i mišljenja. Ona ujedno izrađuju godišnja izvješća Suda o proračunu EU-a i europskim razvojnim fondovima koje usvaja Sud u punom sastavu.

Kolegij Suda sastaje se u punom sastavu od 27 članova otprilike dvaput mjesečno.

Sud ima i niz odbora koji donose odluke o njegovu radu i ustroju. Odbor za kontrolu kvalitete revizija sastoji se od člana zaduženog za kontrolu kvalitete revizija, koji ima ulogu predsjedatelja, i po jednog člana iz svakog revizijskog vijeća. Zadaća je tog odbora donositi odluke o revizijskim politikama, standardima i metodologiji Suda.

Upravni odbor sastoji se od predsjednika Suda, doajena svih revizijskih vijeća, člana zaduženog za međuinstitucijske odnose i člana zaduženog za kontrolu kvalitete revizija. Zadaća je tog odbora donositi odluke o pitanjima povezanima s administracijom, strategijom, programom rada i komunikacijom.

Predsjednik

Na čelu je Europskog revizorskog suda predsjednik – član kojeg je kolegij Suda izabrao da bude „prvi među jednakima” na obnovljivi mandat od tri godine. Predsjednik predsjeda sastancima kolegija Suda, vodi računa o tome da se institucijom i njezinim aktivnostima upravlja na pravilan način i zastupa Sud u vanjskim odnosima, posebice u odnosima s tijelom nadležnim za davanje razrješnice.

Članovi Suda

Svaka država članica predlaže kandidata za položaj člana Suda. Članove službeno imenuje Vijeće nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Imenuju se na obnovljivi mandat od šest godina. Članovi daju svečanu izjavu da će svoju dužnost obavljati potpuno neovisno i u općem interesu Europske unije.

Svaki član raspoređuje se u jedno od pet revizijskih vijeća. Zadaća je članova predvoditi revizije i voditi računa o odgovarajućem napretku tijekom postupka usvajanja izvješća na razini revizijskog vijeća ili Suda. Nakon što se određeno izvješće usvoji, član koji je za njega zadužen predstavlja ga institucijskim dionicima Suda kao što su Europski parlament i Vijeće te medijima.

Budući da je kolegij od 27 članova najviše tijelo Suda za donošenje odluka, članovi ujedno imaju ovlasti za donošenje odluka o širim strateškim i administrativnim pitanjima.

Glavni tajnik

Glavni tajnik najviši je javni službenik na razini Suda te ga Sud imenuje na obnovljivi mandat od šest godina. Glavni tajnik odgovoran je za upravljanje osobljem i za upravu Suda.

Ujedno je odgovoran za tajništvo Suda – odjel Suda koji upravlja evidencijama i unutarnjim postupcima Suda. U okviru Glavnog tajništva djeluju i službena osoba za zaštitu podataka i službena osoba za informacijsku sigurnost.

Osoblje Suda

Sud zapošljava oko 900 članova osoblja. Većinu njih čine revizori, ali velik broj drugih članova osoblja radi i na prevoditeljskim poslovima i u općoj upravi.

Revizijsko osoblje ima bogato iskustvo rada u javnom i privatnom sektoru, kao što su računovodstvo, unutarnja i vanjska revizija te pravo i ekonomija. Prevoditelji Suda vode računa o tome da se građanima EU-a omogući čitanje publikacija Suda na svim službenim jezicima EU-a.

Sud zapošljava državljane svih država članica EU-a. S obzirom na to da su članovi osoblja Suda državni službenici EU-a, njihova su prava i obveze uređeni Pravilnikom o osoblju EU-a. Sud zapošljava gotovo jednak broj muškaraca i žena.

Sud je ponosan što je od godine izgradio predan, stručan i iskusan kadar posvećen zaštiti financijskih interesa građana EU-a.