No
No
​​
 

V teh poročilih o dejavnostih je predstavljeno delo Sodišča v preteklem letu.

Letno poročilo o dejavnostih vsebuje pregled ključnih rezultatov in dosežkov Sodišča v preteklem letu, v njem pa so opisane tudi glavne spremembe v njegovem revizijskem okolju in interni organizaciji.

Poročilo odredbodajalca na podlagi prenosa pooblastil vsebuje informacije o tem, kako Evropsko računsko sodišče upravlja svoje vire ter kako delujejo njegovi sistemi notranje kontrole. Z njim se zagotavlja odgovornost v zvezi s poslovodenjem, in sicer interno na Sodišču ter eksterno do proračunskih organov: v okviru letnega postopka razrešnice glede izvrševanja proračuna se pošlje Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu.

Poročilo o trajnostnosti vsebuje informacije o trajnostnih praksah in ravnanju Sodišča, ki so zanimivi za institucionalne deležnike Sodišča in državljane EU. Omogoča pregled ekonomskega, okoljskega in socialnega učinka dejavnosti Sodišča.