Yes
No

Evropsko računsko sodišče kot delodajalec izvaja politiko enakih možnosti. Načelo enakih možnosti je zapisano v zakonodaji, na kateri temelji delo EU, zlasti v členu 1d kadrovskih predpisov, na podlagi katerega je prepovedana kakršna koli diskriminacija (na primer na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti). Vsakršna diskriminacija je prepovedana tudi v skladu z etičnimi smernicami Sodišča.

Sodišče ima politiko raznolikosti in vključevanja, katere namen je ustvariti raznoliko delovno okolje in vključujočo kulturo, v kateri se vsi čutijo cenjeni in lahko v celoti izkoristijo svoj potencial.

Táto politika rozmanitosti a začlenenia je dôležitou súčasťou strategických cieľov EDA. Vychádza z výsledkov minulých akčných plánov s cieľom pripraviť pôdu pre rozmanitejšie, pružnejšie a zároveň spravodlivejšie pracovné prostredie, v ktorom má talent každého jednotlivca najlepšiu príležitosť na rozvoj. Kľúčovú úlohu v realizácii tohto cieľa zohrávajú vedúci pracovníci. Svojím odhodlaním môžeme byť príkladom pre zvyšok organizácie. Je preto našou úlohou zviditeľniť prínosy rozmanitej a inkluzívnej kultúry pre všetkých.

Zacharias Kolias, generálny tajomník, Európsky dvor audítorov

Prepis videoposnetka

Raznolikost in vključevanje na Sodišču

6 glavnih akterjev Sodišča: Pooblaščena oseba za raznolikost in vključevanje, Generalni sekretar, Kadrovska služba, Skupni odbor za enake možnosti (COPEC), Delovne skupine, Strokovno usposabljanje.

10 prioritet: Mobilizirati, Obveščati in navdušiti, Privabiti, Vključevati, Spodbujati, Prilagoditi, Omogočati, Zaščititi, Opogumljati, Meriti.

Mobilizirati: Spodbujati raznolikost in vključevanje med vodstvom.

 • Okrepiti zavezanost,
 • Obvezno usposabljanje,
 • Ocena raznolikosti in vključevanja.

Obveščati in navdušiti: Spodbujati raznolikost in vključevanje med vsemi uslužbenci.

 • Obveščanje in usposabljanje,
 • Ozaveščanje,
 • Delovne skupine o raznolikosti in vključevanju.

Privabiti: Zagotavljati enake možnosti ter izboljšati raznolikost in vključevanje v postopku zaposlovanja.

 • Raznolik nabor kandidatov,
 • Vključujoče in raznolike izbirne komisije,
 • Izmenjava/objavljanje statističnih podatkov.

Vključevati: Enake možnosti ter raznolikost in vključevanje vključiti v upravljanje uspešnosti, vrednotenje, potrjevanje in napredovanje.

 • Starševski dopust za očete,
 • Mentorstvo,
 • Preprečevanje pristranskosti v postopku napredovanja.

Spodbujati: Enakost spolov pri izbiri vodij nalog.

 • Vsakih šest mesecev objaviti posodobljene podatke o deležu žensk in moških, ki so vodje nalog,
 • Spodbujati,
 • Posredovati znanje drugim.

Prilagoditi: Okrepiti fleksibilnost pri delu.

 • Dobro počutje,
 • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
 • Delo od doma.

Omogočati: Vzpostaviti vključujoče okolje za invalidne uslužbence.

 • Teden ozaveščanja o invalidnosti,
 • Dostopnost,
 • Pozitivno ukrepanje.

Zaščititi: Sprejeti, razumeti in ukrepati glede staranja uslužbencev Sodišča.

 • Aktivni starejši,
 • Vseživljenjsko učenje,
 • Medgeneracijsko sodelovanje.

Opogumljati: Opogumljati ženske na poti k vodstvenim položajem.

 • Razgovori in mentorstvo,
 • Opolnomočiti,
 • Program za razvoj vodstvenih sposobnosti.

Meriti: Ocenjevati napredek na področju raznolikosti in vključevanja.

 • Ankete in statistični podatki,
 • Letno poročilo o raznolikosti in vključevanju,
 • Kazalniki smotrnosti.
Skrči/razširi je na voljo samo za uporabnike, ki niso slepi ali slabovidni (besedilo za bralnike zaslona je že na voljo)
 
​​

 ​
Evropsko računsko sodišče – član mednarodne mreže za dvojno poklicno pot (IDCN) Luxembourg IDCN

Na Sodišču se zavedamo, kako pomembna je podpora uslužbencem, ki začenjajo svojo poklicno pot v Luxembourgu, pri čemer se trudimo, da podpiramo tudi njihove partnerje in zakonce. Z zavezanostjo zagotavljanju pozitivnih in konstruktivnih izkušenj za vse se trudimo, da bi ta prehod spremljalo čim manj ovir.

Sodišče je zato ponosen član mednarodne mreže za dvojno poklicno pot (IDCN) Luxembourg(opens in new window), ki je svetovna organizacija, osredotočena na podporo poklicnemu razvoju in dobremu počutju partnerjev in zakoncev uslužbencev.

IDCN ponuja najrazličnejše storitve, od informacij o lokalnem trgu dela in pomoči pri oblikovanju življenjepisov do dogodkov mreženja in dostopa do lokalnih poslovnih mrež prek drugih članov ICDN. Partnerji in zakonci uslužbencev Sodišča, ki prebivajo v Luksemburgu, se lahko registrirajo na spletišču IDCN in s tem pridružijo IDCN.