No
No
 

Is éard atá i gceist leis an Rialachán Airgeadais ná an buntéacs ina leagtar amach na prionsabail agus na nósanna imeachta chun buiséad an Aontais a bhunú agus a chur chun feidhme, agus chun airgeadas an Aontais a imscrúdú. 

Buiséad CIE

Cistítear CIE as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. Is ionann ár mbuiséad agus níos lú ná 0.1% de chaiteachas iomlán an Aontais, agus 1.5% de chaiteachas riaracháin iomlán.

Is féidir leat cur síos faoinár mbuiséad agus cén chaoi a gcuirimid i bhfeidhm é a fháil i dtuarascáil CIE maidir le gníomhaíochtaí.

Tuarascálacha ag an iniúchóir seachtrach ar chuntais Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Déanann Oifigeach Cuntais na Cúirte dréacht dár gcuntais bhliantúla agus déanann iniúchóir seachtrach iniúchóireacht bhliantúil orthu.

Cuirtear na cuntais bhliantúla a bhfuil iniúchóireacht déanta orthu chomh maith le tuarascálacha an iniúchóra seachtraigh ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach chun críocha comhdhlúthúcháin, agus chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

Tuarascáil ar bhainistíocht bhuiséadach agus ar bhainistíocht airgeadais

Sa tuarascáil seo, cuirtear forléargas ar fáil faoi chur chun feidhme ár mbuiséid agus míníonn sí imeachtaí a raibh tionchar suntasach acu ar ár ngníomhaíochtaí. Cuirtear an tuarascáil ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

Tuarascáil ón oifigeach údarúcháin trí tharmligean

Sa tuarascáil seo, cuimsítear faisnéis faoin gcaoi a mbainistímid ár n-acmhainní, agus faoi éifeachtúlacht agus éifeachtacht ár gcóras rialaithe inmheánaigh. Fónann an tuarascáil chun cuntasacht bhainistíochta a thabhairt go hinmheánach laistigh den Chúirt, agus freisin chun an chuntasacht sin a thabhairt go seachtrach do na húdaráis bhuiséadacha.

I gcomhréir le hAirteagal 74(9) den Rialachán Airgeadais, eisíonn an tArdrúnaí an tuarascáil gach bliain, agus cuirtear ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle í mar chuid den nós imeachta um urscaoileadh don bhuiséad bliantúil.

CIE – Tuairisciú ar an inbhuanaitheacht

Is éard is tuairisciú ar an inbhuanaitheacht ann ná an fheidhmíocht eagraíochtúil a thomhas, é sin a fhoilsiú do gheallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha agus a bheith cuntasach dóibh ar an ábhar, fad a bhítear ag obair chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach mar sprioc.

Tá an Chúirt Iniúchóirí tiomanta de bheith ina hinstitiúid inbhuanaithe, agus le roinnt blianta anuas táimid ag cur lenár n-iarrachtaí chun ár dtionchar ar an gcomhshaol a laghdú chomh mór agus is féidir. Ach is mó atá i gceist le hinbhuanaitheacht ná díreach a bheith ag cur le bearta glasa. Tá an tionchar eacnamaíoch i gceist leis freisin, faoi mar atá eitic agus rialachas, urraim do dhlíthe agus rialacháin agus, thar aon ní eile, daoine.

Inár dtuairisciú, tugaimid forléargas ar an tionchar eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta atá ag na hoibríochtaí a dhéanaimid.

An Coiste um Iniúchóireacht Inmheánach

Cruthaíodh an Coiste um Iniúchóireacht Inmheánach (IAS) sa Chúirt in 2002, mar thoradh ar athchóiriú riaracháin laistigh de chreat an Rialacháin Airgeadais nua Uimh. 1605/2002, lena dtugtar isteach prionsabal “na bainistíochta fónta airgeadais”.

Leagtar síos ceapadh agus feidhm an iniúchóra inmheánaigh in Airteagail 117 go 122 den Rialachán Airgeadais Uimh. 2018/1046. 

Tá neamhspleáchas iomlán ag IAS agus iniúchtaí á gcur i bhfeidhm aige, lena gclúdaítear na gníomhaíochtaí agus na ranna ar fad den institiúid. Tá rochtain iomlán gan teorainn aige ar an bhfaisnéis go léir atá riachtanach dó chun a chuid oibre a dhéanamh.

Gach bliain, cuireann an Chúirt tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ina mbeidh achoimre ar líon agus ar chineál na n-iniúchóireachtaí inmheánacha a rinneadh agus ar na moltaí a rinneadh agus ar na gníomhaíochtaí a rinneadh i bhfianaise na moltaí sin. 

An Coiste um Iniúchóireacht Inmheánach

Tá Coiste Iniúchóireachta againn freisin atá freagrach as saincheisteanna iniúchóireachta inmheánacha. Is Comhaltaí CIE agus páirtí seachtrach amháin atá ar an gCoiste.

Is iad na comhaltaí den Choiste um Iniúchóireacht Inmheánach faoi láthair ná:

Marek OPIOŁA

Comhalta CIE

François-Roger CAZALA

Comhalta CIE

Katarína KASZASOVÁ

Comhalta CIE

Paul KOECHLIN

Saineolaí Seachtrach

Naisc ghaolmhara