Yes
No
 

 

Rapport Speċjali 03/2024: L-istat tad-dritt fl-UE
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Rapport Analitiku 01/2024: Azzjonijiet tal-UE li jindirizzaw it-traineeships għaż-żgħażagħ
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Rapport Speċjali 02/2024: Ir-rwol ta’ koordinazzjoni li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jaqdi
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Rapport Speċjali 01/2024: It-tnaqqis tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mill-karozzi tal-passiġġieri
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Rapport Speċjali 29/2023: L-appoġġ mill-UE għal bijokarburanti sostenibbli fit-trasport
2024+ work programme
Programm ta’ Ħidma 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Rapport Speċjali 27/2023: Skrinjar tal-investiment dirett barrani fl-UE
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Rapport Speċjali 28/2023: L‑akkwist pubbliku fl‑UE
Rapport dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill jew il-Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament għas-sena finanzjarja 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Rapport Speċjali 25/2023: Il‑politika tal‑akkwakultura tal‑UE
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Rapport Annwali dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE għas-sena finanzjarja 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Rapport Analitiku 06/2023: Ir-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni għall-baġit tal-UE għall-2022
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Rapport Analitiku 05/2023: Riforma tal-governanza ekonomika tal-UE: opportunitajiet b’riskji u sfidi
Special report 24/2023: Smart cities
Rapport Speċjali 24/2023: Bliet intelliġenti
Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali 2022 dwar l-aġenziji tal-UE maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2022
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Rapport Speċjali 26/2023: Il-qafas ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza
Rapport Speċjali 20/2023: Ngħinu lill-persuni b’diżabilità
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Rapport Speċjali 20/2023: Nappoġġaw lill-persuni b’diżabilità
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Opinjoni 04/2023
Speech by Tony Murphy, President of the European Court of Auditors - Presentation of the ECA’s 2022 annual report Committee on Budgetary Control – European Parliament
Diskors minn Tony Murphy, il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri - Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali 2022 tal-QEA - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit – il-Parlament Ewropew
Opinion 02/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility
Opinjoni 02/2023 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri li jsaħħu s-solidarjetà u l-kapaċitajietfl-Unjoni tad-detezzjoni, it-tħejjija u r-rispons għat-theddid u l-inċidenti taċ-ċibersigurtà
Opinjoni 03/2023 dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Faċilità tal-Ukrajna
Annual reports concerning the financial year 2022