Yes
No
 

 

Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Rapport Speċjali 07/2024: Is-sistemi tal-Kummissjoni għall-irkupru tan-nefqa irregolari tal-UE
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri – L-attivitajiet li wettaqna fl-2023
Rapport Speċjali 06/2024: Il-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Rapport Speċjali 05/2024: Reġistru tat-Trasparenza tal-UE
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Rapport Speċjali 04/2024: L-ilħuq tal-objettivi tas-sikurezza fit-toroq tal-UE
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Rapport Analitiku 02/2024: Ir-rappurtar mill-Kummissjoni dwar l-istat tad-dritt
Rapport Speċjali 03/2024: L-istat tad-dritt fl-UE
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Opinjoni 01/2024 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Faċilità għar-Riforma u t-Tkabbir għall- Balkani tal-Punent
Rapport Analitiku 01/2024: Azzjonijiet tal-UE li jindirizzaw it-traineeships għaż-żgħażagħ
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Rapport Speċjali 02/2024: Ir-rwol ta’ koordinazzjoni li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jaqdi
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Rapport Speċjali 01/2024: It-tnaqqis tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mill-karozzi tal-passiġġieri
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Rapport Speċjali 29/2023: L-appoġġ mill-UE għal bijokarburanti sostenibbli fit-trasport
2024+ work programme
Programm ta’ Ħidma 2024+
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Rapport Speċjali 27/2023: Skrinjar tal-investiment dirett barrani fl-UE
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Rapport Speċjali 28/2023: L‑akkwist pubbliku fl‑UE
Rapport dwar kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq b’riżultat tat-twettiq mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, il-Kunsill jew il-Kummissjoni tal-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament għas-sena finanzjarja 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Rapport Speċjali 25/2023: Il‑politika tal‑akkwakultura tal‑UE
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Rapport Annwali dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE għas-sena finanzjarja 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Rapport Analitiku 06/2023: Ir-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni għall-baġit tal-UE għall-2022
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Rapport Analitiku 05/2023: Riforma tal-governanza ekonomika tal-UE: opportunitajiet b’riskji u sfidi
Special report 24/2023: Smart cities
Rapport Speċjali 24/2023: Bliet intelliġenti
Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali 2022 dwar l-aġenziji tal-UE maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Rapport Annwali dwar l-aġenziji tal-UE għas-sena finanzjarja 2022
ECA Journal N° 2/2023 – Migration policy and the EU