Yes
No
 

 

Rapport Speċjali 23/2023: Ir-ristrutturar u t-tħawwil tal-vinji fl-UE
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Rapport Speċjali 22/2023: Enerġija rinnovabbli lil hinn mill-kosta fl-UE
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Rapport Speċjali 21/2023: L-Inizjattiva Spotlight biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Rapport Speċjali 19/2023: L-isforzi tal-UE għal ġestjoni sostenibbli tal-ħamrija
Rapport Analitiku 04/2023: Id-diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-fondi tal-UE
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Gwida għall-metodoloġija tagħna
Special report 17/2023: Circular economy
Rapport speċjali 17/2023: Ekonomija ċirkolari
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Sena finanzjarja 2022 - Rapport mill-uffiċjal talawtorizzazzjoni b’delega (skont l-Artikolu 74(9) tar-Regolament Finanzjarju)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Rapport Speċjali 18/2023: Il-miri tal-UE għall-klima u għall-enerġija
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Rapport Speċjali 15/2023: Il-politika industrijali tal-UE dwar il-batteriji
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Rapport Speċjali 16/2023: Il-ġestjoni tad-dejn tal-NGEU fi ħdan il-Kummissjoni
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Rapport Speċjali 14/2023: Programmazzjoni tal-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali – Ewropa Globali
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Rapport Speċjali 12/2023: Superviżjoni mill-UE tar-riskju ta’ kreditu tal-banek – Il-BĊE żied l-isforzi tiegħu iżda huma meħtieġa aktar sforzi biex jiżdied l-aċċertament li r-riskju ta’ kreditu jiġi mmaniġġjat u kopert b’mod xieraq
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Rapport speċjali 13/2023: Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
L-attivitajiet li wettaqna fl-2022 – Rapport Annwali tal-Attività tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Rapport Speċjali 10/2023: L-Azzjoni preparatorja fuq ir-riċerka dwar id-difiża – Ittieħdu xi tagħlimiet, iżda l-valur bħala bank tat-test għal żieda fl-infiq tal-UE fid-difiża tnaqqas minħabba restrizzjonijiet ta’ żmien u minħabba riżultati limitati
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Rapport Speċjali 11/2023: Appoġġ mill-UE għad-diġitalizzazzjoni tal-iskejjel
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Rapport Speċjali 09/2023: L-iżgurar tal-ktajjen tal-provvista talprodotti agrikoli matul il-COVID-19
Rapport Analitiku 03/2023: It-trasport ta’ annimali ħajjin fl-UE: sfidi u opportunitajiet
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Rapport Speċjali 08/2023: Trasport intermodali tal-merkanzija: L-UE għadha ’lbogħod milli tittrasferixxi l-merkanzija lil hinn mit-toroq
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Rapport Speċjali 06/2023: Il-kunflitt ta’ interess fl-infiq fl-oqsma tal-koeżjoni u tal-agrikoltura tal-UE
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Rapport Speċjali 07/2023: It-tfassil tas-sistema ta’ kontroll tal-Kummissjoni għall-RRF
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Rapport Speċjali 05/2023: Ix-xenarju finanzjarju tal-UE – Struttura frammentata li teħtieġ aktar simplifikazzjoni u obbligu ta’ rendikont
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability