No
No

L-Unjoni Ewropea hija impenjata li tipproteġi l-privatezza tal-utenti.

Il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-"protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni" hija bbażata fuq ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Din il-politika ġenerali tkopri l-familja ta' siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea fid-dominju europa.eu.

Għalkemm tista' tibbrawżja fil-maġġoranza ta’ dawn is-siti web mingħajr ma tagħti l-ebda informazzjoni dwarek innifsek, f'xi każijiet ikun meħtieġ li tagħti ċerta informazzjoni personali sabiex tkun tista’ tingħata s-servizzi elettroniċi li titlob.

Is-siti web li jkunu jeħtieġu informazzjoni personali jipproċessawha f’konformità mar-Regolament imsemmi hawn fuq u jipprovdu informazzjoni dwar il-mod kif huma jużaw id-data tiegħek fl-istqarrijiet ta’ privatezza speċifiċi tagħhom.

 • Għal kull servizz elettroniku speċifiku, kontrollur jiddetermina l-mod kif id-data personali tkun trid tiġi pproċessata u għal liema skop, kif ukoll jiżgura li s-servizz elettroniku jkun jikkonforma mal-politika ta’ privatezza;

 • Kull istituzzjoni għandha Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data li jiżgura li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament jiġu applikati u jagħti pariri lill-kontrolluri dwar l-obbligi tagħhom (ara l-Artikoli 43-45 tar-Regolament);

 • il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data huwa l-awtorità superviżorja indipendenti għall-istituzzjonijiet kollha (ara l-Artikoli 52-60 tar-Regolament).

Il-familja ta' siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, fid-dominju europa.eu, tipprovdi links għas-siti ta’ partijiet terzi. Aħna ma għandniex kontroll fuq il-kontenut tagħhom, u b’hekk inħeġġuk teżamina l-politiki tagħhom dwar il-privatezza.

X’inhu servizz elettroniku?

Servizz elettroniku minn sit web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea huwa servizz jew riżors li jkun disponibbli fuq l-Internet biex itejjeb il-komunikazzjoni bejn l-Istituzzjonijiet Ewropej u n-negozji jew il-membri tal-pubbliku.

Is-siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea joffru/se jkunu joffru tliet tipi ta’ servizz elettroniku:

 • Servizzi ta’ informazzjoni li jipprovdu aċċess faċli u effettiv għall-informazzjoni lill-membri tal-pubbliku, lill-midja, lin-negozji, lill-korpi governattivi u lil persuni oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet, biex b’hekk jiżdiedu t-trasparenza u l-fehim tal-politiki u l-attivitajiet tal-UE;

 • Servizzi ta’ komunikazzjoni interattiva biex ikun hemm kuntatt aħjar mal-membri tal-pubbliku, man-negozji, mas-soċjetà ċivili u mal-partijiet pubbliċi kkonċernati, biex b’hekk jiġu ffaċilitati l-konsultazzjonijiet dwar il-politika u l-mekkaniżmi ta’ feedback bl-għan li jgħinu fit-tfassil ta’ politiki u jikkontribwixxu għal attivitajiet u servizzi tal-UE;

 • Servizzi ta’ tranżazzjoni li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta’ tranżazzjoni mal-UE, eż. proċeduri ta’ akkwist, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, reġistrazzjoni f’avvenimenti, akkwist jew xiri ta' dokumenti, eċċ.

Informazzjoni inkluża fi stqarrija ta’ privatezza speċifika

Stqarrija speċifika dwar il-politika ta’ privatezza tkun tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar l-użu li jsir mid-data tiegħek:

 • Min jikkontrolla l-informazzjoni miġbura u għal liema skop, fuq liema bażi legali u permezz ta’ liema mezzi tekniċi dan isir. L-UE tiġbor biss informazzjoni personali meta din tkun meħtieġa għal skop speċifiku u ma tużax l-informazzjoni mill-ġdid għal skop differenti minn dak li għalih id-data personali tkun inġabret.
 • Lil min tiġi kkomunikata l-informazzjoni dwarek. L-UE tikkomunika informazzjoni lil partijiet terzi fil-każ biss li dan ikun meħtieġ għall-iskop(ijiet) identifikat(i) hawn fuq, u lill-(kategoriji ta’) riċevituri msemmija biss. L-UE ma tiddivulgax id-data personali tiegħek għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta;
 • Id-drittijiet tiegħek huma ddefiniti fl-Artikoli 17 sa 24 tar-Regolament (UE) 2018/1725: inti għandek id-dritt li jkollok aċċess għad-data personali tiegħek u li titlob li din tiġi rrettifikata mingħajr dewmien żejjed jekk ma tkunx preċiża jew kompleta; taħt ċerti kundizzjonijiet, inti għandek ukoll id-dritt li titlobna nħassru d-data personali tiegħek jew li nillimitaw l-użu tagħha; fejn ikun applikabbli, inti għandek id-dritt li, fi kwalunkwe ħin, toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek, u għandek id-dritt għall-portabbiltà tad-data. Aħna nqisu t-talba tiegħek u nikkomunikawlek ir-risposta mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ fi żmien xahar minn meta nirċievu t-talba tiegħek. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra, fejn ikun meħtieġ.

Stqarrija speċifika dwar il-politika ta’ privatezza tista’ tinkludi wkoll l-informazzjoni li ġejja dwar l-użu li jsir mid-data tiegħek:

 • id-dritt li titlob li, kemm jista’ jkun possibbli, ngħaddu kull bidla fid-data personali tiegħek lil partijiet oħra li lilhom id-data tiegħek tkun ġiet ikkomunikata; id-dritt li tiġi infurmat dwar jekk il-provvediment tad-data personali jkunx obbligatorju jew fakultattiv, u dwar il-konsegwenzi possibbli meta wieħed jonqos milli jipprovdi tali data; id-dritt li ma tkunx suġġett għal deċiżjonijiet awtomatizzati (li jsiru esklużivament minn magni) li jaffettwawk, kif definit mil-liġi; fejn ikun applikabbli, id-dritt li fi kwalunkwe ħin tirtira l-kunsens tiegħek.
 • Għal kemm żmien tinżamm id-data tiegħek. L-UE żżomm id-data tiegħek għal mhux aktar miż-żmien meħtieġ biex din tinġabar u tiġi pproċessata.
 • Lil min tikkuntattja jekk ikollok xi mistoqsijiet jew ilmenti.

Links relatati