No
No

Il-linji gwida dwar l-etika tal-QEA huma bbażati fuq il-valuri tal-indipendenza, l-integrità, l-objettività, it-trasparenza u l-professjonaliżmu. Dawn japplikaw għall-Membri kollha u għall-persunal kollu tal-QEA.

Linji Gwida dwar l-Etika

Il-QEA tirrikonoxxi r-rekwiżiti stabbiliti fil-Kodiċi tal-Etika tal-INTOSAI(opens in new window) (ISSAI 130) u inkludiethom fl-ewwel parti tal-linji gwida dwar l-etika, li huma applikabbli għall-Membri u għall-persunal kollu tal-QEA. L-għan ta’ dawn il-linji gwida huwa li jgħinu jiżguraw li d-deċiżjonijiet ta' kuljum, kemm fl-awditjar kif ukoll fit-tmexxija tal-istituzzjoni, jikkonformaw mal-prinċipji stabbiliti fil-Kodiċi tal-INTOSAI. It-tieni parti tal-linji gwida tiffoka fuq l-obbligi etiċi applikabbli għall-persunal li huwa suġġett għar-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċċjali.

Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-QEA

Il-Membri tal-QEA huma suġġetti għal kodiċi ta’ kondotta li jistabbilixxi l-obbligu tagħhom li josservaw il-prinċipji etiċi li ġejjin: l-integrità, l-indipendenza, l-oġġettività, il-kompetenza, l-imġiba professjonali, il-kunfidenzjalità u t-trasparenza, id-dinjità, l-impenn u l-lealtà, id-diskrezzjoni u l-kolleġġjalità.

Il-QEA tippubblika d-dikjarazzjonijiet ta' interess u n-nuqqas ta' kunflitti ta' interess tal-Membri tagħha fuq l-organigramma.

Rieżami tal-qafas etiku tal-QEA

L-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-Polonja u tal-Kroazja, li t-tnejn li huma għandhom esperjenza fil-qasam, wettqu evalwazzjoni bejn il-pari tal-qafas etiku tal-QEA fl-2019. Ir-rapport dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari ikkonkluda li l-QEA kienet stabbiliet standards sodi, partikolarment permezz tal-linji gwida dwar l-etika għall-membri kollha tal-persunal, kif ukoll permezz tal-kodiċi ta' kondotta għall-Membri tagħha. Madankollu, it-tim tal-evalwazzjoni bejn il-pari għamel rakkomandazzjonijiet speċifiċi biex il-qafas etiku tal-QEA jsir saħansitra aktar ċar, aktar koerenti u jittejjeb b'mod kontinwu.

Rieżami ulterjuri tal-qafas etiku tal-QEA kien iffinalizzat fl-2022. Wara evalwazzjoni li saret minn konsulent estern, li pprovda għadd ta’ rakkomandazzjonijiet f’oqsma differenti, il-Linji Gwida dwar l-Etika tal-QEA ġew aġġornati.

Kumitat tal-Etika

Il-Kumitat tal-Etika huwa magħmul minn tliet membri maħtura mill-Qorti fuq il-bażi ta’ proposta mill-President għal mandat ta’ tliet snin (bil-possibbiltà li jiġġedded darba): żewġ Membri tal-QEA u membru estern magħżula fuq il-bażi tal-ħiliet, l-esperjenza u l-kwalitajiet professjonali tagħhom.

Il-Kumitat tal-Etika jiddiskuti kwalunkwe kwistjoni etika li huwa jqis bħala rilevanti għall-istandards u r-reputazzjoni tal-QEA, inkluża l-valutazzjoni tal-attivitajiet esterni tal-Membri tagħha.

Membri permanenti:

  • George Marius Hyzler, Membru tal-QEA
  • Lefteris Christoforou, Membru tal-QEA
  • Melchior Wathelet, eks Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Membri supplenti:

  • François-Roger Cazala, Membru tal-QEA
  • Nikolaos Milionis, Membru tal-QEA
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, eks Imħallef fi ħdan il-Qorti Ġenerali

Konsulenti dwar l-Etika

Is-Segretarju Ġenerali jaħtar konsulenti dwar l-etika minn fost il-persunal tal-QEA.

Kull membru tal-persunal għandu d-dritt u l-opportunità li jitlob lil dawn il-konsulenti għal parir kunfidenzjali u imparzjali rigward dan li ġej:

  • il-valuri u l-prinċipji li huma mistennija mill-persunal (eż. indipendenza, integrità, imparzjalità, professjonaliżmu);
  • kwistjonijiet sensittivi speċifiċi, bħal kunflitti ta' interess sew reali jew kif ukoll apparenti, aċċettazzjoni ta' rigali, eċċ.

Rigali u ospitalità

Il-Membri tal-QEA ma jistgħux jaċċettaw rigali li jkunu jiswew aktar minn EUR 150. Skont prattika diplomatika normali, jekk huma jirċievu rigali li jkunu jiswew aktar minn dan l-ammont, iridu jgħadduhom lis-Segretarju Ġenerali. Is-segretarjat tal-Qorti jrid iżomm reġistru tar-rigali b'valur ta' aktar minn EUR 150, li jrid ikun disponibbli għall-pubbliku fuq talba. Il-Membri tal-QEA ma jistgħux jaċċettaw pagamenti fl-ebda forma għal attivitajiet esterni jew ta’ pubblikazzjoni li jsiru matul il-mandati tagħhom. Jekk isir pagament, dan irid jingħata bħala donazzjoni lil organizzazzjoni tal-karità li jagħżlu huma.

Il-membri tal-persunal tal-QEA ma jistgħux jaċċettaw rigali, pjaċiri bħal ikliet u akkommodazzjoni, jew kwalunkwe vantaġġ ieħor b'valur pekunjarju ta' aktar minn EUR 50 li jiġi offrut minn partijiet terzi. Rigali li jiswew bejn EUR 50 u EUR 150 jistgħu jiġu aċċettati biss bil-permess tal-Awtorità tal-Ħatra.

Attivitajiet professjonali ta’ uffiċjali ta’ livell għoli wara li dawn jitilqu mis-servizz

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal, uffiċjali kollha għandhom, wara li jħallu s-servizz, jibqgħu marbutin mid-dmir li jġibu ruħhom b’integrità u diskrezzjoni rigward l-aċċettazzjoni ta’ ċerti ħatriet jew benefiċċji. Dawk kollha li kienu uffiċjali u li jkun biħsiebhom jingaġġaw f’attività ta’ okkupazzjoni (professjonali) fi żmien sentejn wara li jitilqu mis-servizz iridu jinfurmaw lil dik li kienet l-istituzzjoni tagħhom, biex din tkun tista’ tiddeċiedi dwar jekk għandhiex tipprojbixxi din l-attività jew tagħti l-approvazzjoni tagħha (suġġett għal restrizzjonijiet, fejn ikun meħtieġ).

Barra minn hekk, fil-każ ta’ eks uffiċjali ta’ livell għoli, it-tielet paragrafu tal-Artikolu 16 tar-Regolament tal-Persunal jipprovdi li, matul it-12-il xahar wara li jitilqu mis-servizz, l-Awtorità tal-Ħatra għandha, fil-prinċipju, tipprojbixxi kwalunkwe attività ta’ lobbying jew ta’ difiża (konsulenza) fil-konfront tal-persunal ta’ dik li kienet l-istituzzjoni tagħhom, f’isem il-kumpanija tagħhom, il-klijenti tagħhom jew l-impjegaturi tagħhom, dwar kwistjonijiet li minnhom kienu responsabbli matul l-aħħar tliet snin ta’ servizz.

Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal jirrikjedi li, b’konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kull istituzzjoni għandha tippubblika l-informazzjoni kull sena dwar l-implimentazzjoni tat-tielet paragrafu, inkluża lista tal-każijiet eżaminati.

Informazzjoni dwar l-attivitajiet professjonali ta’ uffiċjali ta’ livell għoli tal-QEA wara li dawn jitilqu mis-servizz hija ppreżentata f’dan ir-rapport:

Komunikazzjoni dwar il-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar l-attivitajiet professjonali ta’ uffiċjali ta’ livell għoli wara li dawn jitilqu mis-servizz (l-Artikolu 16 (3) u (4) tar-Regolamenti tal-Persunal) – Rapport Annwali 2022.

Links relatati