No
No

L-UE twettaq l-objettivi tagħha permezz tal-implimentazzjoni ta’ politiki. Hija tiffinanzja dawk il-politiki permezz tal-baġit tagħha. Ix-xogħol tal-QEA jinvolvi l-awditjar ta’ dak il-baġit u tal-politiki li huwa jappoġġa.

Fuq xiex jintefqu l-flus?

Matul il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2021-2027, l-UE se tonfoq sinifikattivament aktar milli fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 preċedenti. Matul il-perjodu, l-UE se tkun tista’ tonfoq EUR 1.8 triljun (espressi fi prezzijiet tal-2018). Dan jinkludi sa EUR 750 biljun għall-istrument għall-irkupru, l-inizjattiva “Next Generation EU”, bħala r-rispons tal-UE għall-kriżi tal-COVID-19, apparti QFP 2021-2027 rivedut b’valur ta’ EUR 1.1 triljun. Is-27 Stat Membru qablu wkoll li jiffinanzjaw parzjalment dan il-programm għall-irkupru permezz tal-ħruġ ta’ dejn pubbliku. Dawn id-deċiżjonijiet jimmarkaw bidla verament storika fil-finanzi tal-UE.

Next generation EU
© għall-Unjoni Ewropea

L-infiq annwali tal-UE taħt il-QFP huwa ekwivalenti għal madwar 1 % tal-introjtu nazzjonali gross tal-UE (ING). Għal finijiet ta’ tqabbil, l-infiq pubbliku domestiku fis-27 Stat Membru tal-UE jirrappreżenta madwar 50 % tal-ING.

L-infiq tal-UE jaħdem hekk. Kull seba’ snin, bil-kunsens tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jadotta pjan ta’ nfiq kumplessiv (QFP) li jirregola l-infiq fl-oqsma ta’ politika kollha tal-UE għall-perjodu ta’ seba’ snin li jmiss. Kull sena, il-Kummissjoni tressaq baġit annwali għall-UE. L-ammonti li hija tipproponi f’kull qasam ta’ politika jridu jkunu fi ħdan il-limitu massimu stabbilit għal dik is-sena fil-QFP.

Għall-perjodu 2021-2027, il-QFP jipprevedi pagamenti li jammontaw għal total ta’ EUR 1 074 biljun (fi prezzijiet tal-2018), madwar EUR 153 biljun fis-sena. L-infiq iseħħ taħt l-intestaturi li ġejjin (għal aktar informazzjoni kklikkja hawnhekk).

  1. Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali
  2. Koeżjoni, Reżiljenza u Valuri
  3. Riżorsi Naturali u Ambjent
  4. Migrazzjoni u Ġestjoni tal-Fruntieri
  5. Sigurtà u Difiża
  6. Viċinat u d-Dinja
  7. Amministrazzjoni Pubblika Ewropea

L-akbar ishma ta’ nfiq fil-baġit tal-QFP 2021-2027 tal-UE jmorru għal Koeżjoni, reżiljenza u valuri (35 % tal-ammonti bbaġitjati), Riżorsi naturali u ambjent (33 %), u Suq uniku, innovazzjoni u diġitali (12 %).

Apparti l-QFP 2021-2027, l-istrument NGEU jsaħħaħ l-infiq li jitwassal permezz ta’ strumenti baġitarji tal-UE ġodda u oħrajn diġà ppjanati b’ammont addizzjonali sa EUR 750 biljun (fi prezzijiet tal-2018) fil-forma ta’ self u appoġġ mhux ripagabbli. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) hija l-element ċentrali tal-NGEU, b’EUR 672.5 biljun f’self u għotjiet biex jappoġġaw ir-riformi u l-investimenti mwettqa mill-pajjiżi tal-UE. L-RRF issegwi mudell ta’ nfiq li huwa differenti minn dak ta’ strumenti oħra. L-Istati Membri jirċievu fondi abbażi tal-ilħuq tal-istadji importanti u l-miri fl-implimentazzjoni ta’ riformi u investimenti aktar milli abbażi tar-rimborż tal-ispejjeż. Għal ħames programmi (Żvilupp rurali, Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, InvestEU, RescEU, Orizzont Ewropa), il-finanzjament mill-NGUE huwa addizzjonali għall-finanzjament taħt il-QFP 2021-2027, filwaqt li programm wieħed (REACT-EU) huwa inizjattiva ġdida.

Minn fejn jiġu l-flus?

L-Istati Membri ddeċidew li d-dħul li jirċievu minn għadd ta’ sorsi jintbagħat awtomatikament lill-UE. Id-dħul minn dawn is-sorsi jissejjaħ “riżorsi proprji”. Id-dħul mir-riżorsi proprji jiġi prinċipalment mid-dazji doganali li jinġabru mal-fruntieri esterni tal-UE, id-dħul li jiġi kkontribwit minn kull Stat Membru abbażi tal-ING tiegħu, u d-dħul mill-VAT nazzjonali. Għall-kuntrarju tal-QFP standard, il-finanzjament mill-NGEU huwa assigurat mill-fondi mislufa fuq is-swieq kapitali mill-Kummissjoni f’isem l-UE. Huma previsti riżorsi proprji ġodda biex ikopru parti mill-ħlasijiet lura tal-UE assoċjati mal-NGEU.

Min jimmaniġġja l-flus?

Il-Kummissjoni Ewropea għandha responsabbiltà kumplessiva għall-implimentazzjoni tal-baġit annwali tal-UE. Iżda l-biċċa l-kbira mill-programmi ta’ nfiq huma mmaniġġjati b’mod konġunt mal-gvernijiet nazzjonali, għalhekk ir-responsabbiltà għalihom hija kondiviża bejn il-gvernijiet nazzjonali u l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni Ewropea timplimenta l-RRF taħt ġestjoni diretta mal-Istati Membri bħala benefiċjarji. Il-fondi jiġu żborżati direttament lill-Istati Membri abbażi tal-progress li jkunu kisbu fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-irkupru u r-reżiljenza, li jiġu vvalutati mill-Kummissjoni u mbagħad approvati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Min jissorvelja l-mod kif l-UE timmaniġġja flusha?

European Parliament
Parlament Ewropew - © għall-Unjoni Ewropea
Ħajr għar-ritratti: EP/Genevieve ENGEL

Il-Parlament Ewropew jirrappreżenta ċ-ċittadini tal-UE. Parti mir-rwol tal-Parlament huwa li kull sena jaċċerta li l-Kummissjoni tkun immaniġġjat b’mod korrett flus l-UE li hija responsabbli għalihom. Biex jagħmel dan, il-Parlament Ewropew jeżamina mill-qrib l-implimentazzjoni tal-baġit, abbażi tal-kontijiet annwali mfassla mill-Kummissjoni. Jekk ikun ċert li l-kontijiet huma preċiżi u li l-fondi ntefqu kif xieraq, huwa japprovahom b’mod uffiċċjali, proċess magħruf bħala l-“għoti tal-kwittanza”. Dan huwa l-punt fejn tidħol il-QEA: fir-rapport annwali tagħha, il-QEA toħroġ opinjoni tal-awditjar dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-UE u dwar il-legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi. Il-Parlament Ewropew jagħmel referenza għall-opinjoni tal-awditjar tagħna meta jkun qed jiddeċiedi jekk japprovax jew le il-kontijiet tal-UE f’isem iċ-ċittadini tal-UE.

Liema flus tawditja l-QEA?

Kull sena, bħala parti mix-xogħol tagħna fuq id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni, aħna nawditjaw id-dħul u l-infiq taħt il-baġit tal-UE. Nipprovdu opinjoni dwar jekk il-kontijiet annwali humiex affidabbli, u dwar jekk it-tranżazzjonijiet ta’ bażi humiex konformi mar-regoli. Nippubblikaw ir-riżultati ta’ dan ix-xogħol fir-rapport annwali tagħna u fir-rapporti annwali speċifiċi tagħna.

Noħorġu opinjoni separata dwar ir-regolarità tal-infiq taħt l-RRF.

Inwettqu wkoll awditi oħra (prinċipalment awditjar tal-prestazzjoni, jiġifieri jekk il-flus humiex jintefqu b’mod għaqli: b’mod ekonomiku, effiċjenti u effettiv) fuq oqsma ta' politika u ta’ nfiq speċifiċi appoġġati mill-UE, jew fuq suġġetti baġitarji u ta’ ġestjoni, li jiġu ppubblikati f'rapporti speċjali.

Links relatati