No
No
 

Ir-Regolament Finanzjarju huwa t-test bażiku li jistabbilixxi l-prinċipji u l-proċeduri għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, u għall-iskrutinju tal-finanzi tal-UE. 

Baġit tal-QEA

Il-QEA hija ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Il-baġit tagħna jirrappreżenta inqas minn 0.1 % tal-infiq totali tal-UE u 1.5 % tal-infiq amministrattiv totali.

Tista' ssib deskrizzjoni tal-baġit tagħna u kif nimplimentawh fir-Rapport tal-attività tal-QEA.

Rapporti mill-awditur estern dwar il-kontijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Il-kontijiet annwali tagħna jitfasslu mill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-QEA u jiġu awditjati fuq bażi annwali minn awditur estern.

Il-kontijiet annwali awditjati flimkien mar-rapporti tal-awditur estern jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea għal skopijiet ta' konsolidazzjoni, u lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja

Dan ir-rapport jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tagħna u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet tagħna. Ir-rapport jintbagħat lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Rapport tal-uffiċċjal awtorizzanti b’delega

Dan ir-rapport fih informazzjoni dwar kif nimmanniġjaw ir-riżorsi tagħna, u dwar l-effiċjenza u l-effettività tas-sistemi ta' kontroll intern tagħna. Ir-rapport jipprovdi obbligu ta' rendikont tal-maniġment kemm internament fi ħdan il-QEA kif ukoll esternament lill-awtoritajiet baġitarji.

Ir-rapport jinħareġ kull sena mis-Segretarju Ġenerali skont l-Artikolu 74(9) tar-Regolamenti Finanzjarju; jintbagħat lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bħala parti mill-proċedura ta' kwittanza annwali tal-baġit.

Rappurtar mill-QEA dwar is-sostenibbiltà

Ir-rappurtar dwar is-sostenibbiltà huwa l-prattika tal-kejl, id-divulgazzjoni u l-obbligu ta' rendikont għall-partijiet ikkonċernati interni u esterni għall-prestazzjoni organizzazzjonali, filwaqt li titwettaq ħidma lejn l-għan ta’ żvilupp sostenibbli.

Il-QEA għandha l-impenn li tkun istituzzjoni sostenibbli, u għal diversi snin konna u għadna qed inżidu l-isforzi tagħna gradwalment biex nimminimizzaw l-impatt tagħna fuq l-ambjent. Madankollu, is-sostenibbiltà hija aktar minn sempliċement ekoloġizzazzjoni. Għandha x’taqsam ukoll mal-impatt eknonomiku, l-etika u l-governanza, ir-rispett għal-liġijiet u għar-regolamenti u, fuq kollox, in-nies.

Fir-rappurtar tagħna, aħna nagħtu ħarsa ġenerali lejn l-impatti ekonomiċi, ambjentali u soċjali tal-operazzjonijiet tagħna.

Servizz tal-Awditjar Intern

Is-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-QEA nħoloq fl-2002, wara riforma amministrattiva u fi ħdan il-qafas tar-Regolament Finanzjarju Nru 1605/2002 il-ġdid li introduċa l-prinċipju tal-"ġestjoni finanzjarja tajba".

Il-ħatra u l-funzjoni tal-awditur intern huma stabbiliti fl-Artikoli 117 sa 122 tar-Regolament Finanzjarju Nru 2018/1046. 

L-IAS għandu indipendenza kompleta fit-twettiq tal-awditi tiegħu, li jkopru l-attivitajiet u d-dipartimenti kollha tal-istituzzjoni. Huwa għandu aċċess sħiħ u mingħajr limiti għall-informazzjoni kollha li jeħtieġ biex iwettaq ix-xogħol tiegħu.

Kull sena, il-QEA tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jkun fih sommarju tal-għadd u t-tip ta' awditi interni li jkunu twettqu, tar-rakkomandazzjonijiet li jkunu saru u tal-azzjoni li tkun ittieħdet dwar dawk ir-rakkomandazzjonijiet. 

Kumitat tal-Awditjar Intern

Għandna wkoll Kumitat tal-Awditjar li huwa responsabbli mill-kwistjonijiet ta’ awditjar intern. Il-Kumitat huwa magħmul minn Membri tal-QEA u minn figura esterna.

Il-membri attwali tal-Kumitat tal-Awditjar Intern huma:

Marek OPIOŁA

Membru tal-QEA

François-Roger CAZALA

Membru tal-QEA

Katarína KASZASOVÁ

Membru tal-QEA

Paul KOECHLIN

Espert Estern

Links relatati