No
No
 

Savo auditus atliekame vadovaudamiesi tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksu, kuriuos pritaikome prie konkrečių ES aplinkybių. Šie standartai padeda užtikrinti mūsų darbo kokybę, profesionalumą ir efektyvumą. Mes taip pat prisidedame prie standartų rengimo – tai mūsų tarptautinio bendradarbiavimo veiklos dalis.

Auditas patikinimo pareiškimui parengti

Patikinimo pareiškimas parengiamas atlikus metinį finansinį ir atitikties auditą dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų tvarkingumo. Nustatytus faktus, išvadas ir audito nuomones skelbiame savo metinėse ataskaitose. Auditas apima statistiškai reprezentatyvios operacijų imties testavimą ir priežiūros bei kontrolės sistemų vertinimą, siekiant nustatyti, ar pajamos ir mokėjimai apskaičiuoti teisingai ir ar jie atitinka teisinę ir reglamentavimo sistemą. Konkretiems atskirų ES biudžeto sričių vertinimams pateikti naudojamas detalus testavimas. Jis taikomas visoms išlaidų schemoms ir valstybėms narėms. Kaip įrodymais savo išvadoms pagrįsti remiamės ir kitų auditorių atliktu darbu.

Veiklos auditas

Atlikdami veiklos auditus tikriname ES pajamų ir išlaidų kokybę ir tai, ar buvo taikomi patikimo finansų valdymo principai. Jų metu tikrinamos ES lėšas valdančių įstaigų ir institucijų programos, veiksmai, valdymo sistemos ir procedūros, siekiant įvertinti, ar šie ištekliai naudojami ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai. Mūsų veiklos auditai apima įvairias temas. Ypatingas dėmesys skiriamas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, Europos pridėtinei vertei, viešųjų finansų valdymui, aplinkos ir klimato veiksmams. Veiklos auditų rezultatus skelbiame specialiosiose ataskaitose ir šioje srityje nustatytus faktus apibendriname metinėje veiksmingumo ataskaitoje.

Atliekant veiklos auditą vertinami įvairūs viešosios intervencijos proceso aspektai, įskaitant indėlius (programai įgyvendinti reikalingas finansines, žmogiškąsias, materialines, organizacines arba reguliavimo priemones), išdirbius (tai, kas sukurta pagal programą), rezultatus (tiesioginį programos poveikį tiesioginiams adresatams ar paramos gavėjams) ir poveikį (ilgalaikius pokyčius visuomenėje, kuriuos nulėmė ES veiksmai).

Standartai

 

Audito Rūmai auditus atlieka vadovaudamiesi TAAIS – INTOSAI (Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos) paskelbtais tarptautiniais audito standartais. Šiuo metu einame INTOSAI Profesinių standartų komiteto, kuris atlieka vadovaujamą vaidmenį rengiant šiuos standartus, pirmininko pareigas.

AWARE – metodika ir gairės

AWARE 

Daugiau informacijos apie mūsų audito metodą galima rasti mūsų metodikos ir gairių internetinėje platformoje AWARE (angl. Accessible Web-based Audit Resource for the ECA). Ši platforma – praktinė pagalbinė ir lengvai prieinama priemonė, skirta mūsų auditoriams atliekant kasdienį darbą. Joje į vieną vietą sutelkti visi mūsų audito ištekliai.

AWARE išdėstyti mūsų darbe taikomi principai ir gairės, kaip juos taikyti praktikoje, kad būtų pasiekti numatomos kokybės išdirbiai. Platformoje pateikiamos mūsų finansinių, atitikties ir veiklos auditų gairės, taip pat mūsų apžvalgos bei nuomonės.

Informacija apie AWARE struktūrą pateikta pačioje platformoje.

Pagalba kovojant su ES biudžetui kenkiančiu sukčiavimu

 

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) yra atsakinga už ES kovą su sukčiavimu ir jos finansinių interesų apsaugą. Remdamiesi Sprendimu Nr. 43-2017 (kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su OLAF tvarka), Audito Rūmai praneša OLAF apie visus įtariamo sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejus, darančius poveikį ES finansiniams interesams. Kartais galimo sukčiavimo atvejus nustatome atlikdami audito darbą arba apie juos mums praneša trečiosios šalys.

 

Europos prokuratūra yra nauja nepriklausoma ES įstaiga, atsakinga už ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir kaltinimų perdavimą nagrinėti teisme. Audito Rūmai ir Europos prokuratūra yra pasirašę darbo susitarimą. Jis įsigaliojo 2021 m. rugsėjo 3 d. Susitarime nustatytas struktūrinis abiejų šalių bendradarbiavimu grindžiamų santykių užmezgimo ir palaikymo pagrindas siekiant apsaugoti ES biudžetą, kartu visapusiškai atsižvelgiant į abiejų institucijų įgaliojimus.

Susijusios nuorodos