No
No
 

Audito Rūmai yra kolegialus organas, susidedantis iš 27 narių – po vieną iš kiekvienos valstybės narės.

Audito Rūmų nariai ir auditoriai dirba penkiose audito kolegijose.

Kolegijos, kurioms vadovauja išrinktas seniūnas, priima specialiąsias ataskaitas, apžvalgas, specialiąsias metines ataskaitas ir nuomones. Jos taip pat rengia Audito Rūmų metines ataskaitas dėl ES biudžeto ir Europos plėtros fondų, kurias priima visi Audito Rūmų nariai.

Visų 27 narių kolegija susitinka maždaug du kartus per mėnesį.

Audito Rūmai turi keletą komitetų, kurie priima sprendimus dėl Audito Rūmų darbo ir organizacinės struktūros. Audito kokybės kontrolės komitetą sudaro už audito kokybės kontrolę atsakingas narys, kuris eina komiteto pirmininko pareigas, ir po vieną narį iš kiekvienos kolegijos. Jame priimami sprendimai dėl Audito Rūmų audito politikos, standartų ir metodikos.

Administracinį komitetą sudaro Audito Rūmų pirmininkas, kolegijų seniūnai, už institucinius ryšius atsakingas narys ir už audito kokybės kontrolę atsakingas narys. Jame priimami sprendimai dėl klausimų, susijusių su administravimu, strategija, darbo programa ir komunikacija.

Pirmininkas

Europos Audito Rūmams vadovauja pirmininkas – visų Audito Rūmų narių kaip pirmasis tarp lygių trejų metų kadencijai išrinktas narys. Kadencija gali būti pratęsta. Pirmininkas vadovauja Audito Rūmų posėdžiams, užtikrina, kad institucija ir jos veikla būtų patikimai valdomos, ir atstovauja Audito Rūmams palaikant išorės ryšius, visų pirma ryšius su biudžeto įvykdymą tvirtinančia institucija.

Nariai

Kiekviena valstybė narė pasiūlo kandidatą eiti Audito Rūmų nario pareigas. Narius oficialiai skiria Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Jie skiriami šešerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Jie iškilmingai pareiškia, kad savo pareigas vykdys visiškai nepriklausomai ir siekdami bendro Europos Sąjungos intereso.

Nariai paskiriami į vieną iš penkių audito kolegijų. Jie yra atsakingi už vadovavimą auditams ir ataskaitų rengimą, vykdant priėmimo procedūrą kolegijų arba Audito Rūmų lygmeniu. Priimtą ataskaitą narys pristato mūsų instituciniams suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, Europos Parlamentui ir Tarybai, taip pat žiniasklaidai.

Kadangi visų 27 narių kolegija yra aukščiausias Audito Rūmų sprendimų priėmimo organas, nariai taip pat turi įgaliojimus priimti sprendimus platesniais strateginiais ir administraciniais klausimais.

Generalinis sekretorius

Generalinis sekretorius yra Audito Rūmų vyriausiasis pareigūnas. Jį Audito Rūmai skiria šešerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Generalinis sekretorius yra atsakingas už personalo valdymą ir Audito Rūmų administravimą.

Jis taip pat yra atsakingas už Audito Rūmų sekretoriatą – padalinį, kuris tvarko institucijos įrašus ir valdo vidaus procedūras. Generaliniam sekretoriatui taip pat priklauso duomenų apsaugos pareigūnas ir informacijos saugumo pareigūnas.

Audito Rūmų darbuotojai

Audito Rūmuose dirba apie 900 darbuotojų. Dauguma jų yra auditoriai, tačiau daugelis kitų dirba vertimo raštu ir bendrojo administravimo srityse.

Audito srityje dirba įvairiausių profesijų darbuotojai, turintys patirties tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, įskaitant apskaitą, vidaus ir išorės auditą, teisę ir ekonomiką. Audito Rūmų vertėjai užtikrina, kad ES piliečiai galėtų skaityti mūsų leidinius visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Audito Rūmuose dirba visų ES valstybių narių piliečiai. Kaip ES viešojo sektoriaus tarnautojams, Audito Rūmų darbuotojams taikomi ES tarnybos nuostatai. Audito Rūmuose dirba maždaug vienodas vyrų ir moterų skaičius.

Audito Rūmai didžiuojasi, kad nuo m. ugdo atsidavusius, profesionalius ir patyrusius darbuotojus, kurie pasiaukojamai gina ES piliečių finansinius interesus.