Yes
No

​Audito Rūmai aktyviai dalyvauja Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) ir jos Europos regioninės organizacijos (EUROSAI) veikloje. Savo veikla jie padeda vystyti viešojo audito profesiją pasauliniu mastu.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI yra profesinė organizacija, kurią sudaro Jungtinėms Tautoms arba jų specializuotoms agentūroms priklausančių šalių aukščiausiosios audito institucijos (AAI). Šiuo metu ją sudaro 195 tikrieji nariai (iš jų Audito Rūmai yra vienintelė viršvalstybinė įstaiga), penkios asocijuotosios tarptautinės organizacijos ir du afilijuotieji nariai. INTOSAI yra nurodyta kaip Jungtinių Tautų paramos organizacija.

Nuo 1980 m., dar prieš tapdami tikruoju nariu, Audito Rūmai aktyviai dalyvavo įvairioje INTOSAI veikloje ir veiklos kryptyse, visų pirma praktiškai prisidėdami rengiant standartus ir gaires, taip pat skatindami geriausią praktiką ir kokybės užtikrinimą. Audito Rūmai taip pat dalyvavo kiekviename kas trejus metus vykstančiame INTOSAI kongrese ir ne kartą ėmėsi atsakomybės parinkti kongreso temą.

2004 m., pasikeitus INTOSAI įstatams dėl AAI, kurios yra viršvalstybinės organizacijos, narystės, Audito Rūmai tapo INTOSAI tikruoju nariu.

Audito Rūmai aktyviai dalyvauja INTOSAI veikloje, skirtoje profesiniams audito standartams parengti. 2022 m. lapkričio mėn. XXIV INTOSAI kongrese Audito Rūmai tapo Profesinių standartų komiteto pirmininku (2016–2022 m. jie buvo pirmininko pavaduotoju). Eidami šias pareigas, Audito Rūmai tapo INTOSAI valdybos nariu.

Audito Rūmai taip pat yra INTOSAI Gebėjimų stiprinimo ir Dalijimosi žiniomis komitetų narys ir aktyviai dalyvauja keleto šių komitetų organų veikloje.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Audito Rūmai yra EUROSAI, INTOSAI Europos regioninės organizacijos, narys.

1990 m. EUROSAI įsteigė 29 Europos AAI ir Audito Rūmai, o šiuo metu ją sudaro 51 narys. Nuo pat EUROSAI įsteigimo Audito Rūmai aktyviai dalyvauja įvairių jos organų veikloje.

Audito Rūmai buvo EUROSAI išorės auditoriumi 2008–2011 m. ir EUROSAI valdybos nariu 2011–2017 m.

Tarpusavio vertinimas

Kaip aukščiausioji audito institucija (AAI), Audito Rūmai siekia pirmauti tobulinant viešojo sektoriaus auditą. Jie dirba kartu su kitomis AAI, priklausančiomis Tarptautinei aukščiausiųjų audito institucijų organizacijai (INTOSAI) ir jos Europos regioninei organizacijai EUROSAI, siekdami nustatyti profesinius standartus ir gerąją patirtį. Audito Rūmai vieni pirmųjų pradėjo taikyti tarpusavio vertinimą, kaip priemonę gerajai praktikai AAI bendruomenėje plėtoti ir skleisti.

Pirmojo Audito Rūmų tarpusavio vertinimo metu 2008 m. buvo išnagrinėti visi jų audito ir administracinės veiklos aspektai. Vertinimą atliko Kanados generalinio auditoriaus tarnyba kartu su Austrijos, Norvegijos ir Portugalijos AAI.

Antrasis Audito Rūmų tarpusavio vertinimas, kurį atliko Vokietijos federaliniai audito rūmai kartu su Prancūzijos ir Švedijos AAI, buvo užbaigtas 2013 m. Jis apėmė Audito Rūmų veiklos audito praktiką ir su 2008 m. tarpusavio vertinimo rekomendacijomis susijusius tolesnius veiksmus.

2020 m. užbaigto trečiojo Audito Rūmų tarpusavio vertinimo metu buvo vertinama, kaip įgyvendinta 2018–2020 m. laikotarpio Audito Rūmų strategija. Vertinimą atliko Estijos nacionalinė audito tarnyba kartu su Danijos, Nyderlandų ir Jungtinių Amerikos Valstijų AAI.

Susijusios nuorodos