Yes
No

​Audito Rūmų leidiniai ir archyvai

Dauguma Audito Rūmų leidinių pateikti mūsų interneto svetainėje.

Audito Rūmų archyvuose yra visos institucijos ataskaitos ir nuomonės, paskelbtos nuo m. Iki m. paskelbtų dokumentų popierinės kopijos buvo perduotos saugoti Europos Sąjungos istoriniams archyvams Florencijoje.

Audito Rūmų biblioteka

Audito Rūmų biblioteka visų pirma skirta Audito Rūmų darbuotojams, tačiau ji yra atvira ir kitų ES institucijų darbuotojams, o pateikus prašymą – išorės tyrėjams. Bibliotekos kolekcijoje yra įvairių auditui, apskaitai, ES teisei ir ES politikos sritims skirtų leidinių. Ją sudaro knygos, periodiniai leidiniai, spauda, informaciniai leidiniai ir duomenų bazės elektronine ir spausdintine forma. Visos kolekcijos internetinę paiešką galima atlikti naudojantis viešai prieinama priemone BibliotECA Discovery.

Galimybė susipažinti su dokumentais

Audito Rūmai siekia kuo geriau tarnauti ES piliečiams ir savo veiklą vykdo laikydamiesi pačių aukščiausių skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo standartų.

Teisinis pagrindas

Prašymai leisti susipažinti su dokumentais nagrinėjami pagal teisės į gerą administravimą bei skaidrumo principus ir Europos Audito Rūmų sprendimą Nr. 37/2023 dėl piliečių teisės susipažinti su Audito Rūmų dokumentais(opens in new window).

Prašymai leisti susipažinti su dokumentais

Prašymai leisti susipažinti su dokumentais turėtų būti siunčiami naudojantis mūsų kontaktine forma. Jie gali būti pateikti bet kuria ES oficialiąja kalba.

Prašymų nagrinėjimas

Kiekvienas prašymas atidžiai įvertinamas per vieną mėnesį nuo jo užregistravimo. Sprendimas leisti arba atsisakyti suteikti prieigą priklausys, pavyzdžiui, nuo to, ar reikia apsaugoti viešąjį interesą, arba nuo audito informacijos konfidencialumo.

Skundai

Jei leisti susipažinti su prašomu dokumentu atsisakoma, pareiškėjas per vieną mėnesį nuo Audito Rūmų atsakymo gavimo dienos gali pateikti raštišką skundą (kartotinę paraišką) Audito Rūmų pirmininkui, prašydamas Audito Rūmų persvarstyti savo poziciją. Audito Rūmai leidžia susipažinti su prašomu dokumentu arba tai padaryti atsisako ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kartotinės paraiškos užregistravimo.

Kitos teisinės nuorodos

Europos Sąjungos sutartis(opens in new window): 1 straipsnio 2 pastraipa, pagal kurią Sutartis ženklina naują glaudesnės Europos tautų sąjungos kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečio.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo(opens in new window): 15 straipsnio 1 dalis dėl ES institucijų darbo atvirumo; 15 straipsnio 3 dalis dėl teisės susipažinti su dokumentais.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija(opens in new window): 42 straipsnis dėl teisės susipažinti su dokumentais.

Naudingos nuorodos​