No
No
 
Audito Rūmai, kaip ES institucija, savo auditus atlieka pagal ES teisės aktuose nustatytą sistemą.

Europos Audito Rūmai – ES institucija

Audito Rūmai yra Europos Sąjungos institucija. Šis statusas jai suteiktas m. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai.

Europos Audito Rūmai – nepriklausomas ES išorės auditorius

"Audito Rūmai atlieka Sąjungos auditą" (SESV 285 straipsnis)

Auditus atliekame dviem tikslais: siekiame gerinti finansų valdymą ir ES piliečiams teikiame informaciją apie ES lėšų panaudojimą.

Mūsų pareigos pagal Sutartį

Mūsų įgaliojimai nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Sutartyje numatyti šios konkrečios funkcijos:

Rengiame ES pajamų ir išlaidų metinę ataskaitą.

  • Išsamiai tikriname ES finansines ataskaitas. Kai įtariame, kad finansinėse ataskaitose kažkas yra neteisinga, apie tai pranešame ir jas perduodame tolesniam tyrimui.

  • Savo metinėje ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiame savo oficialią nuomonę – patikinimo pareiškimą – apie tai, ar ES finansinės ataskaitos yra patikimos ir ar jose atspindimos operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos.

Nagrinėjame su ES išlaidomis susijusius kitus klausimus.

  • Skelbiame specialiąsias ataskaitas su savo pastabomis konkrečiais klausimais: pavyzdžiui, apie ES išlaidų konkrečioje srityje veiksmingumą.
  • Kitos ES institucijos gali mūsų paprašyti pateikti oficialią nuomonę bet kuriuo su ES biudžetu susijusiu klausimu.

Padedame Europos Parlamentui ir Tarybai atlikti savo biudžeto panaudojimo patikras.

Pagrindinės mūsų audito darbą reglamentuojančios teisinės nuostatos yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310–325 straipsniai.

Ypač svarbūs trys straipsniai:

Darbo tvarkos taisyklės

Mūsų veikla reglamentuojama įvairiomis vidaus taisyklėmis ir procedūromis. Svarbiausias dokumentas yra mūsų Darbo tvarkos taisyklės, kuriose nustatyta, kaip veikia mūsų organizacija. Pagal Sutartį Darbo tvarkos taisykles turi patvirtinti Europos Sąjungos Taryba.

Etikos sistema

Etikos gairės ir Audito Rūmų narių elgesio kodeksas pateikti puslapyje apie ą etiką.

Susijusios nuorodos