No
No

Mes esame Sąjungos išorės auditorius.​

Audito Rūmų kolegiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės, jai padeda apie 900 visų ES pilietybių darbuotojų.

Mūsų misija

Atliekant nepriklausomą, profesionalų ir paveikų audito darbą įvertinti ES veiksmų ekonomiškumą, veiksmingumą, efektyvumą, teisėtumą ir tvarkingumą, kad būtų pagerintas atskaitingumas, skaidrumas ir finansų valdymas, tokiu būdu stiprinant piliečių pasitikėjimą ir veiksmingai reaguojant į ES kylančius dabartinius ir ateities iššūkius.

Mūsų vizija

Siekiame būti viešojo audito profesijos priešakyje ir prisidėti kuriant atsparesnę ir tvaresnę Europos Sąjungą, puoselėjančią vertybes, kuriomis ji grindžiama.

Savo darbą grindžiame šiomis vertybėmis:

 • Nepriklausomumas

  Savo darbą atliekame būdami laisvi nuo įtakos, kuri gali kelti pavojų arba būti laikoma kaip kelianti pavojų mūsų profesinei nuovokai.


 • Sąžiningumas

  Veikiame sąžiningai, patikimai ir tik ES viešojo intereso labui, siekiame rodyti pavyzdį savo profesiniame darbe ir savo institucijos valdymu.

 • Objektyvumas

  Esame nešališki ir objektyvūs, savo audito išvadas grindžiame pakankamais, tinkamais ir patikimais įrodymais.

 • Skaidrumas

  Savo nustatytus faktus pateikiame rengdami aiškias, išsamias ir prieinamas ataskaitas, skelbiamas visomis ES kalbomis, laikydamiesi konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

 • Profesionalumas

  Vadovaudamiesi tarptautiniais audito standartais, įgyjame, plėtojame ir išlaikome aukščiausią žinių, patirties ir įgūdžių, susijusių su viešojo audito profesija ir ES finansų ir politikos valdymu, lygį.