Yes
No

​Išorės auditoriaus ataskaitos dėl Europos Audito Rūmų finansinių ataskaitų

Nepažeidžiant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio nuostatų, įpareigojančių Audito Rūmus vykdyti visų Sąjungos pajamų ir išlaidų auditą, taip pat šios Sutarties 319 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių biudžeto įvykdymo patvirtinimą, Audito Rūmų pajamų ir išlaidų ataskaitas nuo 1987 finansinių metų pabaigos kiekvienais metais audituoja išorės auditorius.

Audito Rūmų išorės auditoriaus ataskaitos dėl Audito Rūmų 1987–1991 finansinių metų finansinių ataskaitų buvo teikiamos tik Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkui.

Vadovaujantis Audito Rūmų narių sprendimu, priimtu 1993 m. liepos 8 d., išorės auditoriaus ataskaitos, pradedant jo 1992 finansinių metų ataskaita, skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Nuo Finansinio reglamento paskelbimo 2018 m. Oficialiajame leidinyje skelbiamos tik konsoliduotos finansinės ataskaitos. Tačiau Audito Rūmai savo metines finansines ataskaitas toliau skelbia savo interneto puslapyje.

Susiję saitai