No
No
​​
 

Finansinis reglamentas yra pagrindinis dokumentas, kuriame išdėstyti ES biudžeto sudarymo ir vykdymo, taip pat ES finansų tikrinimo principai ir procedūros. 

Audito Rūmų biudžetas

Audito Rūmai yra finansuojami iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Mūsų biudžetas sudaro mažiau nei 0,1 % visų ES išlaidų ir 1,5 % visų administracinių išlaidų.

Mūsų biudžeto aprašymą ir tai, kaip jį vykdome, rasite Audito Rūmų veiklos ataskaitoje.

Išorės auditoriaus ataskaitos dėl Europos Audito Rūmų finansinių ataskaitų

Mūsų metines finansines ataskaitas rengia Audito Rūmų apskaitos pareigūnas, o jų auditą kasmet atlieka išorės auditorius.

Audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su išorės auditoriaus ataskaitomis siunčiamos Europos Komisijai konsolidavimo tikslais, jos taip pat siunčiamos Europos Parlamentui ir Tarybai.

Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

Šioje ataskaitoje apžvelgiamas mūsų biudžeto vykdymas ir paaiškinami įvykiai, turėję didelį poveikį mūsų veiklai. Ataskaita siunčiama Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai.

Deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kaip valdome savo išteklius, ir apie mūsų vidaus kontrolės sistemų efektyvumą ir veiksmingumą. Ataskaitoje pateikiama tiek vidinė vadovybės atskaitomybė Audito Rūmams, tiek jos išorinė atskaitomybė biudžeto valdymo institucijoms.

Šią ataskaitą kiekvienais metais pagal Finansinio reglamento 74 straipsnio 9 dalį parengia generalinis sekretorius. Vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą ji siunčiama Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai.

Audito Rūmų tvarumo ataskaitų teikimas

Tvarumo ataskaitų teikimas yra organizacijos veiklos rezultatų vertinimo, atskleidimo ir atsiskaitymo už juos vidaus ir išorės suinteresuotiesiems subjektams praktika, kartu siekiant darnaus vystymosi tikslo.

Audito Rūmai yra įsipareigoję būti tvaria institucija ir kelerius metus deda vis daugiau pastangų, kad kuo labiau sumažintų savo poveikį aplinkai. Tačiau tvarumas nėra vien tik žalinimas. Jis taip pat susijęs su ekonominiu poveikiu, etika ir valdymu, įstatymų ir kitų teisės aktų laikymusi, o svarbiausia – su žmonėmis.

Savo ataskaitose apžvelgiame mūsų operacijų ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį aplinkai.

Vidaus audito tarnyba

Audito Rūmų Vidaus audito tarnyba (VAT) buvo įsteigta 2002 m. po administracinės reformos ir pagal naująjį Finansinį reglamentą Nr. 1605/2002, kuriuo nustatytas patikimo finansų valdymo principas.

Vidaus auditoriaus skyrimas ir funkcijos nustatyti Finansinio reglamento Nr. 2018/1046 117–122 straipsniuose. 

VAT auditus atlieka visiškai nepriklausomai. Jie apima visą institucijos veiklą ir padalinius. VAT turi visapusišką ir neribotą prieigą prie visos informacijos, kurios jai reikia savo darbui atlikti.

Kiekvienais metais Audito Rūmai Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą, kurioje trumpai pristato, kiek ir kokios rūšies vidaus auditų atliko, kokias rekomendacijas pateikė ir kokių veiksmų buvo imtasi šioms rekomendacijoms įgyvendinti. 

Vidaus audito komitetas

Taip pat turime Audito komitetą, atsakingą už vidaus audito klausimus. Komitetą sudaro Audito Rūmų nariai ir išorės atstovas.

Dabartiniai Audito komiteto nariai:

Hannu TAKKULA

Audito Rūmų narys

Marek OPIOŁA

Audito Rūmų narys

Katarína KASZASOVÁ

Audito Rūmų narė

Paul KOECHLIN

Išorės ekspertas

Susijusios nuorodos