No
No

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti vartotojų apsaugą.

Europos Sąjungos politika dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis yra paremta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/1725.

Ši bendra politika skirta visai Europos Sąjungos institucijų interneto svetainių grupei europa.eu domene.

Nors šias interneto svetaines galite naršyti neatskleisdami informacijos apie save, kai kuriais atvejais asmeninė informacija yra būtina, kad būtų galima suteikti bet kokias jūsų pageidaujamas e. paslaugas.

Interneto svetainėse, kurioms reikalinga asmeninė informacija, ji tvarkoma pagal minėtą reglamentą, o jų specialiuosiuose privatumo pareiškimuose pateikiama informacija apie tai, kaip jose naudojami jūsų duomenys:

 • duomenų valdytojas nustato, kaip ir kokiam tikslui turėtų būti tvarkomi kiekvienos konkrečios e. paslaugos asmens duomenys ir užtikrina, kad e. paslauga atitiktų privatumo politiką;

 • kiekvienoje institucijoje yra duomenų apsaugos pareigūnas, kuris užtikrina, kad būtų laikomasi reglamento nuostatų, ir konsultuoja duomenų valdytojus dėl jų pareigų vykdymo (žr. reglamento 43–45 straipsnius);

 • visose institucijose duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atlieka nepriklausomos priežiūros institucijos vaidmenį (žr. reglamento 52–60 straipsnius).

Europos Sąjungos interneto svetainėse, kurios priklauso europa.eu domenui, pateikiami saitai su trečiųjų šalių interneto svetainėmis. Mes nekontroliuojame jų turinio, todėl rekomenduojame jums peržiūrėti jų privatumo politiką.

Kas yra e. paslauga?

Europos Sąjungos institucijos interneto svetainėje teikiama e. paslauga yra internetu teikiama paslauga arba išteklius, skirtas pagerinti ryšius tarp Europos institucijų bei įmonių ar visuomenės narių.

Europos Sąjungos institucijų interneto svetainėse yra arba bus teikiamos trijų rūšių e. paslaugos:

 • informavimo paslaugos, kurios suteikia galimybę visuomenės nariams, žiniasklaidai, įmonėms, valdžios įstaigoms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims naudotis informacija ir taip didina ES politikos ir veiklos skaidrumą ir supratimą;

 • sąveikiųjų ryšių paslaugos, skirtos palaikyti geresnius ryšius su visuomenės nariais, įmonėmis, pilietine visuomene ir viešojo sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir taip sudaryti geresnes sąlygas konsultacijoms politikos klausimais ir grįžtamųjų ryšių mechanizmams, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir prie ES veiklos ir paslaugų;

 • operacijų paslaugos, kurios suteikia galimybę vykdyti visų pagrindinių rūšių operacijas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registravimosi renginiuose, dokumentų gavimo arba pirkimo ir kt.

Specialiajame privatumo pareiškime pateikta informacija

Specialiajame privatumo pareiškime įtraukiama ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kas kontroliuoja, kokia informacija yra renkama ir kodėl ji renkama, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiomis techninėmis priemonėmis. Asmeninę informaciją ES renka tik tada, kai jos reikia konkrečiam tikslui, ir šios informacijos nepanaudos kitais tikslais nei tie, kuriems buvo renkami asmens duomenys.
 • kam atskleidžiama jūsų informacija. ES atskleis informaciją tretiesiems asmenims tik tuomet, kai tai yra būtina siekiant pirmiau minėto(-ų) tikslo(-ų), ir tik minėtiems (minėtų kategorijų) gavėjams. ES neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Jūsų teisės, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/1725 17–24 straipsniuose: teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti nepagrįstai nedelsiant, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs; tam tikromis sąlygomis teisė paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis arba apribotume jų naudojimą; jei tai jums taikoma, teisė bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia padėtimi, ir teisė į duomenų perkėlimą. Jūsų prašymai bus apsvarstyti ir atsakymas jums pateiktas nedelsiant ir bet kuriuo atveju tai bus padaryta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Prireikus, šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais.

Specialiajame privatumo pareiškime gali būti įtraukta ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • jūsų teisė pareikalauti, kad būtų pranešta, kiek tai yra įmanoma, apie visus asmens duomenų pakeitimus kitoms šalims, kurioms jūsų duomenys buvo atskleisti; jūsų teisė būti informuotam apie tai, ar asmens duomenų pateikimas yra privalomas ar savanoriškas, ir apie galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes; jūsų teisė atsisakyti, kad jums būtų taikomi jums poveikį darantys automatiniai sprendimai (kuriuos atlieka tik mašinos), kaip nustatyta teisės aktuose; jei jums tai taikoma, jūsų teisė bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
 • kiek laiko saugomi jūsų duomenys. ES duomenis saugo tik tiek laiko, kiek yra būtina jiems surinkti ar apdoroti.
 • į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų.

Susiję saitai