Yes
No

Audito Rūmų, nacionalinių AAI ir tarptautinių profesinių įstaigų glaudus bendradarbiavimas yra būtinas, kad Audito Rūmams pavestos užduotys būtų įgyvendintos veiksmingai ir efektyviai. Be to, Audito Rūmai siekia veiksmingai prisidėti plėtojant viešojo audito profesiją.

Kaip ES išorės audito institucija, Audito Rūmai pripažįsta, kad yra suinteresuoti palaikyti gerus ryšius ir darbo santykius su panašiomis organizacijomis visame pasaulyje. Ypatingas dėmesys skiriamas šių ryšių plėtojimui Europoje, visų pirma bendradarbiaujant su ES valstybių narių ir ES šalių kandidačių bei potencialių šalių kandidačių aukščiausiosiomis audito institucijomis (AAI).

Šis bendradarbiavimas yra glaudžiai susijęs su Audito Rūmų atsakomybe už ES lėšų auditą; didelę šių lėšų dalį administruoja nacionalinės institucijos valstybėse narėse. Valstybių narių AAI teikia vertingą praktinę pagalbą Audito Rūmams atliekant auditus vietoje, o tai leidžia veiksmingai ir efektyviai įgyvendinti Audito Rūmų užduotis. Kartais Audito Rūmai dalyvauja su kitomis AAI koordinuojamuose audituose.

Audito Rūmai taiko tarptautiniu mastu pripažintus viešojo sektoriaus audito standartus, o tarptautinis bendradarbiavimas suteikia vertingų galimybių keistis nuomonėmis ir patirtimi dėl jų taikymo.

Audito Rūmai bendradarbiauja su kitomis AAI, visų pirma per:

​​
  • ES ryšių palaikymo komitetą;
  • ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI tinklą;
  • tarptautines viešojo audito institucijų organizacijas, visų pirma Tarptautinę aukščiausiųjų audito institucijų organizaciją (INTOSAI) ir jos Europos regioninę organizaciją EUROSAI.

Susiję saitai