No
No
 

Europos Audito Rūmai yra ES išorės auditorius nuo jų įsteigimo m. spalio mėn. Nuo to laiko stengiamės gerinti ES finansų valdymą ir teikti nepriklausomą patikinimą, kad ES surinko ir išleido savo pinigus pagal taisykles.

 • ES finansų išorės kontrolės poreikis

  Įsteigus Europos bendriją, buvo įsteigta nedidelė audito valdyba, kuri turėjo tikrinti jos finansus. Laikui bėgant Bendrijos biudžetas didėjo, o Europos Parlamentas prisiėmė atsakomybę už biudžeto kontrolę. Tapo aišku, kad audito valdyba nebeturi pakankamai įgaliojimų ar išteklių savo užduotims atlikti.

 • Audito Rūmai tampa Europos bendrijos finansine sąžine

  Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas Heinrichas Aigneris pripažino Europos bendrijos audito sistemos trūkumus ir teigė, kad reikia įsteigti tikrai nepriklausomą išorės audito įstaigą. To rezultatas – Europos Audito Rūmai. Audito Rūmai įsteigti Briuselio sutartimi ir pradėjo veikti m. spalio mėn., o jų būstinė yra Liuksemburge. Europos Teisingumo Teismo pirmininkas Hansas Kutscheris tuo metu juos pavadino Bendrijos finansine sąžine.

 • Audito Rūmai tampa ES institucija

  įsigaliojo Mastrichto sutartis, kuria Audito Rūmams suteiktas visavertės Europos institucijos statusas. Audito Rūmams suteikus tokias pačias sąlygas kaip ir Komisijai, Tarybai ir Parlamentui, padidėjo jų nepriklausomumas ir autoritetas. Mastrichto sutartimi Audito Rūmams taip pat buvo pavesta parengti metinį patikinimo pareiškimą dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo.

 • Audito Rūmų išplečia savo audito įgaliojimus

  Audito Rūmų vaidmuo dar labiau sustiprintas 1999 m. įsigaliojusia Amsterdamo sutartimi. Sutartimi Audito Rūmų audito įgaliojimai buvo išplėsti įtraukus daugiau politikos sričių ir oficialiai įtvirtinus jų vaidmenį kovoje su sukčiavimu.

 • Audito Rūmai pradeda glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis

  m. pasirašytoje Nicos sutartyje pabrėžiama Audito Rūmų bendradarbiavimo su valstybių narių nacionalinėmis audito institucijomis reikšmė.

  įsigaliojusioje Lisabonos sutartyje dar kartą patvirtinti Audito Rūmų įgaliojimai. Ja taip pat pakeisti ES lėšų valdymo ir priežiūros būdai, sustiprinus Europos Parlamento įgaliojimus biudžeto srityje ir pabrėžiant valstybių narių atsakomybę už biudžeto vykdymą.

 • Šiandien

  Audito Rūmai plėtoja veiklą, kad patenkintų augančios ES poreikius

  Audito Rūmų struktūra kito keičiantis ES. m. juos sudarė 9 nariai ir 120 darbuotojų – dabar juos sudaro 27 nariai ir beveik 900 darbuotojų iš visų valstybių narių.

  Nuo įsteigimo m. dienos Audito Rūmai siekia prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo, rengdami aukštos kokybės ir aktualius produktus. Per šį laikotarpį ES priėmė naujas valstybes nares, prisiėmė naujus įsipareigojimus, padidino savo biudžetą ir įsteigė naujas Europos lygmens įstaigas – į visa tai atsižvelgiama mūsų darbe.

  Mūsų leidinių skaičius gerokai išaugo, palyginti su dviem nuomonėmis, kurias paskelbėme pirmaisiais veiklos metais. Dabar skelbiame metines ataskaitas, patikinimo pareiškimus, specialiąsias metines ataskaitas, specialiąsias ataskaitas, nuomones ir apžvalgas. Pastaraisiais metais daugiau dėmesio pradėjome teikti ES politikos krypčių įgyvendinimo rezultatų auditui ir rekomendacijų, kaip pagerinti veiksmingumą, teikimui.

Susijusios nuorodos