No
No

Europos Sąjunga įsipareigojusi saugoti aplinką visame pasaulyje, ir šis jos įsipareigojimas apima aplinkos politiką jos institucijose. Kaip ES institucija, Europos Audito Rūmai privalo prisidėti prie tvaraus vystymosi ir savo kasdieniame darbe taikyti patikimos aplinkosaugos vadybos principus.

Aplinkos politika

2014 m. lapkričio 28 d. Audito Rūmai priėmė aplinkos politiką, kurioje išdėstė, kaip jie dalyvauja kokybiškos aplinkosaugos vadybos iniciatyvoje. Pagal šią politiką Audito Rūmai įsipareigoja:

  • imtis priemonių, leidžiančių sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį;
  • skatinti efektyvų energijos vartojimą ir palaipsniui mažinti elektros, vandens ir popieriaus suvartojimą;
  • įtraukti aplinkosaugos kriterijus į savo viešųjų pirkimų procedūras;
  • taikyti geriausią atliekų valdymo praktiką;
  • skatinti visus savo darbuotojus elgtis atsižvelgiant į tvarumą ir aktyviai prisidėti siekiant šios politikos tikslų.

Aplinkos kokybės standartas ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Audito Rūmai laikosi tarptautiniu mastu sutarto kokybės standarto ISO 14001:2015 (Aplinkosaugos vadybos sistema) ir yra oficialiai sertifikuoti pagal ISO 14001.

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Mes dalyvaujame ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS), kuri yra valdymo priemonė, skirta vertinti organizacijų aplinkosauginį veiksmingumą, teikti apie jį ataskaitas ir jį didinti. Mes buvome užregistruoti EMAS sistemoje 2017 m. kovo mėn. ir mes sėkmingai taikome aplinkosaugos valdymo sistemą, atitinkančią EMAS reglamentą (EC) Nr. 1221/2009, iš dalies pakeistą reglamentu (ES) 2017/1505, ir ISO 14001.

Papildomos informacijos rasite Audito Rūmų poveikio aplinkai pareiškime, kurį patvirtino akredituotas tikrintojas ir kuriame mes pristatome mūsų aplinkosauginio veiksmingumo rezultatus ir mūsų ateities gerinimo planus.

Ataskaita dėl Europos Audito Rūmų anglies pėdsako.

2014 m. Europos Audito Rūmai paskelbė savo pirmąją ataskaitą dėl anglies dioksido kiekio, skirtą išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui išmatuoti vykdant savo veiklą, kad būtų galima sistemingai mažinti išmetamą CO2 kiekį.

Šios kasmet skelbiamos ir peržiūrimos ataskaitos tikslas – stebėti mūsų institucijos veiksmų, kuriais ji siekia sumažinti savo anglies pėdsaką, poveikį.

Šiuo metu Audito Rūmai rengia išmetamo teršalų kiekio mažinimo iki 2030 m. veiksmų planą, kad būtų laikomasi Europos žaliajame kurse nustatytų tikslų.

Susiję saitai: