Yes
No

​​​​JT darnaus vystymosi tikslai ES kontekste

2015 m. Jungtinės Tautos priėmė Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Joje nustatyta 17 darnaus vystymosi tikslų(opens in new window) (DVT) ir 169 pamatiniai uždaviniai, kurių įgyvendinimas stebimas pagal 232 rodiklius. Šios darbotvarkės tikslas – iki 2030 m. visame pasaulyje pasiekti darnų socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį vystymąsi.

Darnaus vystymosi tikslai

ES nustatė apie 100 DVT rodiklių, kurie iš esmės atitinka JT pasaulinius rodiklius, tačiau nėra identiški. Tai leidžia ES savo DVT rodiklius orientuoti į sritis, kurios yra itin svarbios Europos kontekste. Nuo 2017 m. Europos Komisija stebi DVT įgyvendinimą ir teikia metines DVT stebėsenos ataskaitas(opens in new window).

DVT aktualumas aukščiausiosioms audito institucijoms

Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija (INTOSAI) savo 2023–2028 m. strateginiame plane(opens in new window) nustatė penkis pagrindinius prioritetus. Vienas iš jų – prisidėti prie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo.

Aukščiausiosios audito institucijos (AAI) atlikdamos auditą gali svariai prisidėti siekiant šio tikslo. Laikydamosi savo įgaliojimų ir atsižvelgdamos į prioritetus, jos gali stebėti visų DVT įgyvendinimą bei pažangą ir nustatyti tobulintinas sritis.

Europos Audito Rūmai, kaip aktyvus INTOSAI bendruomenės narys, siekia būti viešojo audito profesijos priešakyje. Mūsų tikslas – prisidėti kuriant atsparesnę ir tvaresnę Europos Sąjungą, puoselėjančią vertybes, kuriomis ji grindžiama.

Nors neatlikome jokių auditų, kuriuose dėmesys būtų konkrečiai skirtas DVT įgyvendinimui, paskelbėme keletą ataskaitų, kuriose aptartos su vienu ar keliais DVT susijusios temos. Tai apima įvairias ES politikos sritis ir programas (žr. toliau), nurodytas mūsų metinėje tvarumo ataskaitoje.