Yes
No

Audito Rūmai yra lygias galimybes užtikrinantis darbdavys. Lygių galimybių principas įtvirtintas teisės aktuose, kuriais grindžiamas ES darbas, visų pirma Tarnybos nuostatų 1d straipsnyje, kuriuo draudžiama bet kokia diskriminacija (pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos). Mūsų etikos gairėse draudžiama bet kokia diskriminacija.

Savo įvairovės ir įtraukties politika siekiame sukurti įvairią darbo aplinką ir įtraukią kultūrą, kurioje kiekvienas jaustųsi vertinamas ir pajėgus išnaudoti visą savo potencialą.

Ši įvairovės ir įtraukties politika yra svarbi Audito Rūmų strateginių tikslų dalis. Ji grindžiama ankstesnių veiksmų planų rezultatais, kad būtų sukurta įvairesnė, lankstesnė ir teisingesnė darbo vieta, kurioje kiekvieno talentas būtų visapusiškai atskleistas. Siekiant šio tikslo itin svarbus vaidmuo tenka lyderiams; prisiimdami įsipareigojimą galime rodyti pavyzdį likusiai organizacijos daliai. Todėl mūsų užduotis – užtikrinti, kad įvairios ir įtraukios kultūros nauda būtų akivaizdi visiems.

Zacharias Kolias, Europos Audito Rūmų generalinis sekretorius

Vaizdo įrašo transkriptas

Įvairovė ir įtrauktis Audito Rūmuose

Šeši pagrindiniai Audito Rūmų subjektai: už įvairovę ir įtrauktį atsakingas pareigūnas, generalinis sekretorius, Žmogiškųjų išteklių direktorato darbuotojai, Jungtinis lygių galimybių komitetas (COPEC), darbo grupės, Profesinio mokymo skyrius.

Dešimt prioritetų: sutelkti, informuoti ir įtraukti, pritraukti, integruoti, skatinti, prisitaikyti, įgalinti, apsaugoti, raginti, vertinti.

Sutelkti: skatinti įvairovę ir įtrauktį tarp vadovų.

 • Įsipareigojimo,
 • privalomo mokymo,
 • įvairovės ir įtraukties vertinimo stiprinimas.

Informuoti ir įtraukti: skatinti įvairovę ir įtrauktį visų darbuotojų lygmeniu.

 • Komunikacija ir mokymas,
 • informuotumo didinimas,
 • įvairovės ir įtraukties darbo grupės.

Pritraukti: suteikti lygias galimybes ir stiprinti įvairovę bei įtrauktį vykdant įdarbinimo procesą.

 • Įvairūs pareiškėjai,
 • įtraukios ir įvairios atrankos komisijos,
 • dalijimasis statistiniais duomenimis ir (arba) jų skelbimas.

Integruoti: integruoti lygių galimybių ir įvairovės bei įtraukties veiklos rezultatų valdymą, vertinimą, sertifikavimą ir propagavimą.

 • Vaiko priežiūros atostogos vyrams,
 • konsultuojamasis ugdymas,
 • užtikrinimas, kad vykdant pareigų paaukštinimo procedūrą nebūtų šališkumo.

Skatinti: užtikrinti lyčių lygybę atrenkant užduočių vadovus (-es).

 • Kas pusę metų skelbti naujausią informaciją apie moterų ir vyrų užduočių vadovių (-ų) dalį,
 • raginti,
 • dalytis žiniomis.

Prisitaikyti: didinti lankstumą darbe.

 • Gerovė,
 • profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra,
 • nuotolinis darbas.

Įgalinti: sukurti įtraukią aplinką negalią turintiems darbuotojams.

 • Informuotumo apie negalią savaitė,
 • prieinamumas,
 • teigiami veiksmai.

Apsaugoti: pripažinti, suprasti ir spręsti Audito Rūmų darbuotojų senėjimo problemą.

 • Aktyvūs pagyvenę asmenys,
 • mokymasis visą gyvenimą,
 • kartų mainai.

Raginti: raginti moteris eiti vadovaujamąsias pareigas.

 • Interviu ir konsultuojamasis ugdymas,
 • įgalinimas,
 • lyderystės ugdymo programa.

Vertinti: įvertinti pažangą įvairovės ir įtraukties srityje.

 • Apklausos ir statistika,
 • metinė įvairovės ir įtraukties ataskaita,
 • veiklos rezultatų rodikliai.
Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)
 

 ​
​​​
Audito Rūmai – Tarptautinio karjeros tinklo „IDCN Luxembourg“ narys IDCN

Audito Rūmuose pripažįstame, kaip svarbu padėti savo darbuotojams, kai jie pradeda profesinę karjerą Liuksemburge, tačiau taip pat darome viską, ką galime, kad padėtume jų partneriams ir sutuoktiniams. Įsipareigodami visiems užtikrinti teigiamą ir konstruktyvią patirtį, siekiame, kad šis perėjimas būtų kuo sklandesnis.

Todėl Audito Rūmai didžiuojasi tuo, kad yra Tarptautinio karjeros tinklo „IDCN Luxembourg“(opens in new window), pasaulinės organizacijos, kurios tikslas – remti mūsų darbuotojų partnerių ir sutuoktinių karjeros raidą ir gerovę, narys.

IDCN teikia įvairias paslaugas, pradedant įžvalgomis apie vietos darbo rinką, baigiant pagalba rengiant gyvenimo aprašymus. Jis taip pat organizuoja tinklaveikos renginius ir per kitus ICDN narius suteikia prieigą prie vietos verslo tinklų. Visi Liuksemburge įsikūrusių Audito Rūmų darbuotojų partneriai ir sutuoktiniai gali prisijungti prie IDCN užsiregistruodami IDCN interneto svetainėje.