No
No

Atliekame ES finansų auditą, kurio esminis tikslas – pagerinti atskaitomybę ir skaidrumą ir taip padidinti piliečių pasitikėjimą. Tikriname pajamas ir išlaidas visose ES veiklos srityse – nuo ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo iki aplinkos ir klimato politikos.

Geriname viešąją atskaitomybę Europos Sąjungoje

Savo darbu padedame kitoms ES institucijoms ir valstybėms narėms geriau valdyti ES lėšas ir prižiūrėti jų naudojimą. Mūsų darbas yra ypač svarbus Europos Parlamentui, kai jis sprendžia, ar praėjusių metų ES finansinės ataskaitos yra tikslios ir ar lėšos tinkamai išleidžiamos – tai vadinamasis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas.

Informuojame ES politikos formuotojus ir piliečius

Rengiame aktualias ir patikimas audito ataskaitas, kuriomis svariai prisidedama prie to, kaip ES naudoja pinigus ir įgyvendina įvairių sričių politiką. Mūsų ataskaitos suteikia pridėtinės vertės politikos plėtojimui: jose politikos formuotojai sužino apie sritis, kuriose ateityje ES turi nuveikti daugiau. Informaciją pateikiame aiškiai ir prieinamai, nes manome, kad Europos piliečiai turėtų lengvai suprasti, kur buvo išleisti jų pinigai ir ar jie buvo išleisti atsakingai ir laikantis taisyklių

 

Vieša yra tik mūsų leidiniuose pateikiama informacija. Siekiant apsaugoti auditoriaus ir audituojamo subjekto profesinius santykius, patvirtinamieji dokumentai ir audito įrodymai visada yra konfidencialūs.

Visas audito ataskaitas ir nuomones skelbiame visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Socialiniuose tinkluose bendraujame anglų kalba.

Glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis aukščiausiosiomis audito institucijomis

Apie 80 % ES biudžeto bendrai valdo Komisija ir valstybės narės, o tam tikrus fondus (pavyzdžiui, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę) Komisija įgyvendina pagal tiesioginio valdymo principą su valstybėmis narėmis kaip paramos gavėjomis. Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, diegdamos priežiūros ir vidaus kontrolės sistemas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos tinkamai ir laikantis taisyklių. Be Audito Rūmų, daugelis valstybių narių AAI taip pat atlieka Europos fondų, kuriuos valdo ir naudoja jų nacionalinės administracijos, auditą. Glaudžiai bendradarbiaujame su nacionalinėmis audito institucijomis siekdami užtikrinti, kad ES išlaidos būtų vienodai griežtai tikrinamos visoje ES.

 

Padedame nustatyti viešųjų finansų audito standartus

Esame įsipareigoję būti viešųjų finansų valdymo ir audito raidos priešakyje. Tokiuose forumuose kaip INTOSAI atliekame aktyvų vaidmenį nustatant audito standartus.

Savo darbu darome poveikį

Savo darbu darome realų poveikį tam, kaip yra valdoma ES. Kitų institucijų politikos formuotojai mano, kad mūsų ataskaitos yra naudingos, o ir išorės vertintojai jas nuolat itin gerai vertina. Komisija pritaria beveik visoms mūsų rekomendacijoms ir jas įgyvendina. Peržiūrėję tą audito sritį, kuri buvo apžvelgta mūsų paskelbtose audito ataskaitose, nuolat nustatome, kad mūsų rekomendacijos turėjo teigiamą poveikį.

Padedame kovoti su sukčiavimu

Dažniausiai mūsų darbo metu nustatytos klaidos būna ne tyčinės, o atsiranda dėl griežtų ES biudžeto taisyklių trūkumų. Vis dėlto kartais susiduriame su sukčiavimo atvejais. Audito Rūmai, kaip ES išorės auditorius, neturi įgaliojimų tirti įtariamo ES finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo atvejų.

Įtarę, kad susidūrėme su neteisėta veikla, apie tai pranešame Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), t. y. Komisijos padaliniui, atsakingam už nuodugnų įtariamų sukčiavimo ir korupcijos atvejų tyrimą. OLAF pranešti apie įtariamo sukčiavimo atvejus gali bet kuris asmuo. Norėdami atkreipti OLAF dėmesį į tam tikrą atvejį, susisiekite spustelėję čia.

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Taip pat apie tokius atvejus pranešame Europos prokuratūrai, nepriklausomai ES tarnybai, kuri tiria ES finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą dėl jų. Jai perduodame visą mūsų nuomone svarbią informaciją ir įrodymus. Daugiau informacijos rasite 2021 m. pasirašytame dokumente dėl darbo tvarkos, kuriuo reglamentuojamas mūsų bendravimas su Europos prokuratūra.(opens in new window)

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Susiję saitai​