No
No
 

Nuo pat jų įsteigimo Audito Rūmai nuosekliai skatino bendradarbiavimą su ES valstybių narių aukščiausiosiomis audito institucijomis.

Dvišalis bendradarbiavimas atliekant ES lėšų auditą

Sutartyje dėl ES veikimo reikalaujama, kad Audito Rūmai ir valstybių narių nacionalinės audito įstaigos bendradarbiautų pasitikėjimo dvasia, išlaikydami savo nepriklausomumą. Audito Rūmų ir ES valstybių narių AAI bendradarbiavimas prasidėjo nuo pat Audito Rūmų veiklos pradžios m. ir ilgainiui tapo glaudesnis.

Daugiašalis bendradarbiavimas Ryšių palaikymo komiteto lygmeniu

Audito Rūmai su ES valstybių narių AAI aktyviai bendradarbiauja per Ryšių palaikymo komitetą.
Ryšių palaikymo komitetą sudaro ES AAI ir Audito Rūmų vadovai. Komitetas susirenka kasmet. Tai bendradarbiavimo, profesinių žinių ir patirties mainų forumas ES lėšų audito ir kitais su ES susijusiais klausimais. Kasdieniai ryšiai palaikomi per kiekvienos institucijos paskirtus ryšių palaikymo pareigūnus. Veikia darbo grupės, tinklai ir speciali​osios grupės, padedančios parengti bendras pozicijas ir praktiką.​

 

Šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių aukščiausiųjų audito institucijų tinklas

Audito Rūmai bendradarbiauja su ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI siekdami palengvinti reguliarius informacijos mainus, rengti audito metodiką ir skatinti profesinį mokymą. Tai daroma palaikant partnerystę su SIGMA, Paramos valdymui ir administravimui gerinti iniciatyva (angl. Support for Improvement in Governance and Management). Tai bendra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir ES iniciatyva.

Pagrindinė bendradarbiavimo priemonė yra šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI tinklas, kuris veikia panašiai kaip Ryšių palaikymo komitetas. Daugelį metų rengiami periodiniai AAI vadovų ir ryšių palaikymo pareigūnų posėdžiai, sudaromos darbo grupės, organizuojami seminarai, praktiniai užsiėmimai ir atliekami lygiagretūs auditai. Pagrindinis tikslas – skatinti audito metodų ir priemonių įgyvendinimą, atsižvelgiant į tarptautinius standartus ir geriausią ES praktiką.

network  

Susijusios nuorodos