No
No

Audito Rūmų etikos gairės pagrįstos šiomis vertybėmis: nepriklausomumu, sąžiningumu, objektyvumu, skaidrumu ir profesionalumu. Jos taikomos visiems Audito Rūmų nariams ir darbuotojams.

Etikos gairės

Audito Rūmai pripažįsta INTOSAI etikos kodekse(opens in new window) (130-ajame TAAIS) nustatytus reikalavimus ir juos įtraukė į savo etikos gairių, taikomų visiems Audito Rūmų nariams ir darbuotojams, pirmąją dalį. Šiomis gairėmis siekiama padėti užtikrinti, kad kasdieniai sprendimai audito ir institucijos veiklos organizavimo srityse atitiktų INTOSAI kodekse nustatytus principus. Antrojoje gairių dalyje daugiausia dėmesio skiriama etiniams įpareigojimams, taikomiems darbuotojams, kuriems taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai.

Audito Rūmų narių elgesio kodeksas

Audito Rūmų nariams taikomas elgesio kodeksas, kuriame nustatyta jų pareiga laikytis šių etikos principų: sąžiningumo, nepriklausomumo, objektyvumo, kompetencijos, profesinio elgesio, konfidencialumo, skaidrumo, orumo, įsipareigojimo, lojalumo, diskretiškumo ir kolegialumo.

Savo narių interesų deklaracijas ir interesų konflikto nebuvimo deklaracijas Audito Rūmai skelbia oorganizacinės struktūros puslapyje.

Audito Rūmų etikos sistemos peržiūros

Audito Rūmų etikos sistemos tarpusavio vertinimą 2019 m. atliko Lenkijos ir Kroatijos aukščiausiosios audito institucijos, kurios abi turi patirties šioje srityje. Atlikus tarpusavio vertinimą padaryta išvada, kad Audito Rūmai nustatė patikimus standartus, visų pirma etikos gaires visiems darbuotojams ir savo narių elgesio kodeksą. Tačiau tarpusavio vertinimo grupė pateikė ir konkrečių rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad Audito Rūmų etikos sistema būtų dar aiškesnė, nuoseklesnė ir nuolat tobulinama.

Kita Audito Rūmų etikos sistemos peržiūra baigta 2022 m. Išorės konsultantui atlikus vertinimą, kuriame jis pateikė keletą rekomendacijų įvairiose srityse, buvo atnaujintos Audito Rūmų etikos gairės.

Etikos komitetas

Etikos komitetą sudaro trys nariai, kuriuos Audito Rūmai skiria remdamiesi pirmininko pasiūlymu trejų metų kadencijai (su galimybe ją pratęsti vieną kartą): du Audito Rūmų nariai ir vienas išorės narys, atrinktas atsižvelgiant į jų gebėjimus, patirtį ir profesinę kompetenciją.

Etikos komitetas aptaria įvairius etikos klausimus, kurie, jo nuomone, yra susiję su Audito Rūmų standartais ir reputacija, įskaitant Audito Rūmų narių išorės veiklos vertinimą.

Nuolatiniai nariai:

  • Audito Rūmų narys George Marius Hyzler
  • Audito Rūmų narys Lefteris Christoforou
  • buvęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinis advokatas Melchior Wathelet

Pakaitiniai nariai:

  • Audito Rūmų narys François-Roger Cazala
  • Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis
  • buvusi Bendrojo Teismo teisėja Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Etikos patarėjai

Generalinis sekretorius iš Audito Rūmų darbuotojų paskiria etikos patarėjus.

Kiekvienas darbuotojas turi teisę ir galimybę šių patarėjų prašyti konfidencialaus ir nešališko patarimo šiais klausimais:

  • vertybės ir principai, kurių tikimasi iš darbuotojų (pavyzdžiui, nepriklausomumas, sąžiningumas, nešališkumas, profesionalumas);
  • konkretūs opūs klausimai, pavyzdžiui, faktiniai ar galimi interesų konfliktai, dovanų priėmimas ir pan.

Dovanos ir svetingumas

Audito Rūmų nariai negali priimti dovanų, kurių vertė yra didesnė nei 150 eurų. Jei, kaip pasitaiko diplomatinėje praktikoje, jie gauna dovaną, kurios vertė yra didesnė už šią sumą, jie ją perduoda generaliniam sekretoriui. Audito Rūmų sekretoriatas privalo pildyti didesnės nei 150 eurų vertės dovanų registrą. Pateikus prašymą, jis skelbiamas viešai. Audito Rūmų nariai negali priimti užmokesčio už jų kadencijos metu atliktą bet kokią išorės veiklą ar paskelbtas publikacijas. Jei mokėjimas atliekamas, šis atlygis turi būti paaukojamas jų pasirinktai labdaros organizacijai.

Audito Rūmų darbuotojai negali priimti trečiųjų šalių teikiamų dovanų, paslaugų, pavyzdžiui, maitinimo ar apgyvendinimo, ar bet kokių kitų pasiūlymų pasinaudoti palankia padėtimi, kurių piniginė vertė viršija 50 eurų. 50–150 eurų vertės dovanos gali būti priimamos tik leidus Paskyrimų tarnybai.

Vyresniųjų pareigūnų profesinė veikla jiems išėjus iš tarnybos

Remiantis Tarnybos nuostatų 16 straipsniu, visi iš tarnybos išėję pareigūnai, priimdami pasiūlymą eiti konkrečias naujas pareigas ar naudodamiesi tam tikromis privilegijomis, toliau laikosi pareigos elgtis principingai ir diskretiškai. Visi buvę pareigūnai, ketinantys užsiimti profesine veikla per dvejus metus po išėjimo iš tarnybos, privalo apie tai pranešti savo buvusiai institucijai, kad ji galėtų nuspręsti, ar tai uždrausti, ar suteikti patvirtinimą (taikydama apribojimus, kai tinkama).

Be to, pagal Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečią pastraipą, Paskyrimų tarnyba buvusiems vyresniesiems pareigūnams 12 mėnesių laikotarpiu po išėjimo iš tarnybos iš principo draudžia dalyvauti bet kokioje su buvusios institucijos personalu susijusioje lobistinėje arba protegavimo veikloje ginant savo verslo, klientų arba darbdavių interesus, kai sprendžiami klausimai, už kuriuos jie buvo atsakingi trejus paskutiniuosius tarnybos metus.

Tarnybos nuostatų 16 straipsnio ketvirtoje pastraipoje reikalaujama, kad, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725, kiekviena institucija kasmet skelbtų informaciją apie trečios pastraipos vykdymą, įtraukdama įvertintų atvejų sąrašą.

Informacija apie Europos Audito Rūmų vyresniųjų pareigūnų profesinę veiklą jiems baigus eiti pareigas pateikta šioje ataskaitoje:

Pranešimas dėl informacijos apie vyresniųjų pareigūnų profesinę veiklą skelbimo jiems baigus eiti pareigas (Tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos), 2022 m. metinė ataskaita.

Susijusios nuorodos