Yes
No 

 

ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Specialioji ataskaita 08/2024: ES užmojis dirbtinio intelekto srityje
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Specialioji ataskaita 07/2024: Reikalavimų neatitinkančių ES išlaidų susigrąžinimui skirtos Komisijos sistemos
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Europos Audito Rūmai – Mūsų veikla 2023 m.
Specialioji ataskaita 06/2024: Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Specialioji ataskaita 05/2024: ES skaidrumo registras
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Specialioji ataskaita 04/2024: ES kelių eismo saugumo tikslų siekimas
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Apžvalga 02/2024: Komisijos ataskaitos dėl teisinės valstybės principo taikymo
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Specialioji ataskaita 03/2024: Teisinės valstybės principas ES
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Nuomonė 01/2024 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Vakarų Balkanų reformų ir ekonomikos augimo priemonė
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Apžvalga 01/2024: Jaunimo stažuotėms skirti ES veiksmai
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Specialioji ataskaita 02/2024: Su koordinavimu susijusi Europos išorės veiksmų tarnybos funkcija
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Specialioji ataskaita 01/2024: Lengvųjų automobilių išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Specialioji ataskaita 29/2023: ES parama tvariems biodegalams transporto sektoriuje
2024+ work programme
2024 ir vėlesnių metų darbo programa
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Specialioji ataskaita 27/2023: Tiesioginių užsienio investicijų į ES tikrinimas
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Specialioji ataskaita 28/2023: Viešieji pirkimai ES
Ataskaita dėl 2022 finansinių metų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių Bendrai pertvarkymo valdybai, Tarybai arba Komisijai vykdant savo užduotis pagal šį reglamentą
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Specialioji ataskaita 25/2023: ES akvakultūros politika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
2022 finansinių metų metinė ataskaita dėl ES bendrųjų įmonių
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Apžvalga 06/2023: Komisijos parengta 2022 m. metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Apžvalga 05/2023: ES ekonomikos valdymo reforma: galimybės, rizikos veiksniai ir iššūkiai
Special report 24/2023: Smart cities
Specialioji ataskaita 24/2023: Pažangieji miestai Apčiuopiami sprendimai, bet dėl fragmentiškumo sudėtinga juos taikyti plačiau
2022 m. ES agentūrų auditas trumpai Europos Audito Rūmų 2022 m. metinės ataskaitos dėl ES agentūrų pristatymas
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies