Yes
No 

 

Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Specialioji ataskaita 22/2023: Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energija ES
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Specialioji ataskaita 21/2023: „Spotlight“ – iniciatyva, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Specialioji ataskaita 19/2023: ES pastangos tvariai valdyti dirvožemį
Apžvalga 04/2023: ES lėšų valdymo skaitmeninimas
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Mūsų metodikos vadovas
Special report 17/2023: Circular economy
Specialioji ataskaita 17/2023: Žiedinė ekonomika
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
2022 finansiniai metai - Deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno ataskaita (pagal Finansinio reglamento 74 straipsnio 9 dalį)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Specialioji ataskaita 18/2023: ES klimato srities ir energetikos tikslai
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Specialioji ataskaita 15/2023: ES su baterijomis susijusi pramonės politika
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Specialioji ataskaita 16/2023: NGEU skolos valdymas Komisijoje
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Specialioji ataskaita 14/2023: Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės „Globali Europa“ programavimas
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Specialioji ataskaita 12/2023: ES vykdoma bankų kredito rizikos priežiūra – ECB suintensyvino savo pastangas, tačiau reikia padaryti daugiau, siekiant padidinti patikinimą, kad kredito rizika yra tinkamai valdoma ir padengta
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Specialioji ataskaita 13/2023: Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Mūsų veikla 2022 m. – Europos Audito Rūmų metinė veiklos ataskaita
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Specialioji ataskaita 10/2023: Gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamieji veiksmai – Įgyta tam tikros patirties, tačiau veiksmų, kaip ES išlaidų gynybai didinimo bandymų terpės, vertė yra mažesnė dėl laiko stokos ir ribotų rezultatų
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Specialioji ataskaita 11/2023: ES parama mokyklų skaitmeninimui
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Specialioji ataskaita 09/2023: Žemės ūkio produktų tiekimo grandinių užtikrinimas per COVID-19
Apžvalga 03/2023: Gyvų gyvūnų vežimas Europos Sąjungoje: iššūkiai ir galimybės
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Specialioji ataskaita 08/2023: Įvairiarūšis krovinių vežimas: ES vis dar labai atsilieka nuo tikslo perkelti krovinius iš kelių į kitas transporto rūšis
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Specialioji ataskaita 06/2023: Interesų konfliktas ES sanglaudos ir žemės ūkio išlaidų srityse
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Specialioji ataskaita 07/2023: Komisijos EGADP kontrolės sistemos struktūra
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Specialioji ataskaita 05/2023: ES finansų aplinka – Nevienalytė struktūra, kurią reikia toliau paprastinti ir didinti jos atskaitomybę
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions
Specialioji ataskaita 04/2023: Pasaulinis kovos su klimato kaita aljansas plius – Laimėjimams pritrūko užmojo