Yes
No 

 

Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Specialioji ataskaita 03/2024: Teisinės valstybės principas ES
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Apžvalga 01/2024: Jaunimo stažuotėms skirti ES veiksmai
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Specialioji ataskaita 02/2024: Su koordinavimu susijusi Europos išorės veiksmų tarnybos funkcija
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Specialioji ataskaita 01/2024: Lengvųjų automobilių išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Specialioji ataskaita 29/2023: ES parama tvariems biodegalams transporto sektoriuje
2024+ work programme
2024 ir vėlesnių metų darbo programa
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Specialioji ataskaita 27/2023: Tiesioginių užsienio investicijų į ES tikrinimas
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Specialioji ataskaita 28/2023: Viešieji pirkimai ES
Ataskaita dėl 2022 finansinių metų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių Bendrai pertvarkymo valdybai, Tarybai arba Komisijai vykdant savo užduotis pagal šį reglamentą
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Specialioji ataskaita 25/2023: ES akvakultūros politika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
2022 finansinių metų metinė ataskaita dėl ES bendrųjų įmonių
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Apžvalga 06/2023: Komisijos parengta 2022 m. metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Apžvalga 05/2023: ES ekonomikos valdymo reforma: galimybės, rizikos veiksniai ir iššūkiai
Special report 24/2023: Smart cities
Specialioji ataskaita 24/2023: Pažangieji miestai Apčiuopiami sprendimai, bet dėl fragmentiškumo sudėtinga juos taikyti plačiau
2022 m. ES agentūrų auditas trumpai Europos Audito Rūmų 2022 m. metinės ataskaitos dėl ES agentūrų pristatymas
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
2022 finansinių metų metinė ataskaita dėl ES agentūrų
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Specialioji ataskaita 26/2023: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės veiksmingumo stebėsenos sistema
Specialioji ataskaita 20/2023: Neįgaliųjų rėmimas
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Specialioji ataskaita 20/2023: Neįgaliųjų rėmimas
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Nuomonė 04/2023
Speech by Tony Murphy, President of the European Court of Auditors - Presentation of the ECA’s 2022 annual report Committee on Budgetary Control – European Parliament
Europos Audito Rūmų pirmininko Tony Murphy kalba - Audito Rūmų 2022 m. metinės ataskaitos pristatymas - Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui
Opinion 02/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility
Nuomonė 02/2023 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos solidarumo stiprinimo ir pajėgumo aptikti kibernetinio saugumo grėsmes ir incidentus Sąjungoje, jiems pasirengti ir į juos reaguoti didinimo priemonės
Nuomonė 03/2023 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Ukrainos priemonė
Annual reports concerning the financial year 2022