No
No

Audito Rūmų ryšiai su Europos Parlamentu ir Taryba


Audito Rūmai padeda Europos Parlamentui ir Tarybai vykdyti savo, kaip biudžeto valdymo ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijų, kontroliuojančių ES biudžeto vykdymą, pareigas.

Europos Audito Rūmų ryšių su Europos Parlamentu ir ES Taryba teisinis pagrindas nustatytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnyje. Pagal SESV Audito Rūmai "padeda Parlamentui ir Tarybai vykdyti ES biudžeto vykdymo kontrolės įgaliojimus."

Mes, kaip ES nepriklausomas išorės auditorius, tikriname Sąjungos pajamų ir išlaidų sąskaitas ir pateikiame Europos Parlamentui ir Tarybai finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat teikiame pastabas konkrečiais klausimais specialiųjų ataskaitų, apžvalgų ir nuomonių forma.

Parlamentui ir Tarybai teikdami mūsų ekspertų nustatytus faktus ir rekomendacijas, padedame ES biudžeto valdymo institucijoms nustatyti, ar Sąjungos lėšos yra teisingai surinktos ir išleistos, ir stebėti, ar ES biudžetas panaudotas racionaliausiu būdu.

Tarpinstituciniai ryšiai

Visus finansinius metus Audito Rūmai palaiko aktyvų dialogą su Parlamentu ir Taryba, kartu išsaugodami savo, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, nešališkumą.

Vienas svarbiausių mūsų prioritetų – Parlamentui ir Tarybai aiškiai ir laiku pateikti mūsų audito metu nustatytus faktus ir rekomendacijas. Tarpinstitucinis dialogas leidžia mūsų darbu daryti teigiamą poveikį ES finansų valdymui ir padėti ES teisės aktų leidėjams priimti įrodymais pagrįstus sprendimus ir vykdyti teisėkūros darbą.

Pirmininko tarnybos direktorato (DOP) Tarpinstitucinių ryšių grupė valdo ir koordinuoja Audito Rūmų ryšius su Europos Parlamentu ir Taryba. Oficiali atsakomybė už Audito Rūmų išorės ryšius, ypač ryšius su kitomis ES institucijomis, tenka Audito Rūmų pirmininkui. Pirmininkas gali pavesti užduotis už tarpinstitucinius ryšius atsakingam nariui, kurio įgaliojimai – padėti palaikyti platesnius ir glaudesnius Audito Rūmų ir kitų ES institucijų bei įstaigų ryšius.

Susisiekite su Tarpinstitucinių ryšių grupe:

Ryšiai su Ryšiai su Europos Parlamentu

European Parliament
Ryšiai su Europos Parlamentu - © Europos Sąjunga
Nuotrauka: EP/Genevieve ENGEL

Audito Rūmų darbo rezultatai naudingi visiems Europos Parlamento komitetams, taip pat daugeliui kitų parlamentinių struktūrų, pavyzdžiui, tarpparlamentinėms delegacijoms ir frakcijoms. Kiekvienais metais savo darbą pristatome įvairiems Europos Parlamento komitetams ir kitoms parlamentinėms struktūroms.

Pagrindinis Audito Rūmų partneris Europos Parlamente yra Biudžeto kontrolės komitetas (CONT). Biudžeto kontrolės komitetas yra atsakingas už Parlamento ryšius su Audito Rūmais, rengia Parlamento nuomonę dėl mūsų narių paskyrimo ir nagrinėja mūsų ataskaitas.

Biudžeto kontrolės komitetas taip pat atsakingas už Sąjungos biudžeto, Europos plėtros fondo ir ES finansuojamų institucijų ir įstaigų biudžeto vykdymo kontrolę. Todėl Biudžeto kontrolės komitetas atlieka pagrindinį vaidmenį metinėje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje. Kadangi mūsų audito darbas yra biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso pagrindas, Biudžeto kontrolės komitetas ir Audito Rūmai glaudžiai bendradarbiauja visus finansinius metus. Biudžeto kontrolės komitetas taip pat yra atsakingas už ES finansavimo ekonominio efektyvumo stebėseną įgyvendinant įvairių sričių ES politiką. Taigi, dauguma mūsų specialiųjų ataskaitų ir apžvalgų pristatomos Biudžeto kontrolės komitetui, o mūsų su veiksmingumu susijęs darbas vis dažniau pristatomas ir aptariamas įvairiuose kituose EP sektorių komitetuose.

Ryšiai su Taryba

European Council
Europos Vadovų Taryba - © Europos Sąjunga

Audito Rūmų darbas svarbus daugeliui Tarybos parengiamųjų organų. Visas savo specialiąsias ataskaitas teikiame Tarybos atitinkamoje srityje kompetentingiems parengiamiesiems organams.

Pagrindinis Audito Rūmų partneris Taryboje yra Biudžeto komitetas, atsakingas už ES metinę biudžeto procedūrą, įskaitant biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Be to, Biudžeto komitetas yra atsakingas už visą teisėkūros darbą ES finansų teisės aktų, įskaitant finansinį reglamentą, srityje.

Taryba skiria Audito Rūmų narius po to, kai juos patvirtina atitinkamos valstybės narės, ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu pagal SESV 286 straipsnį.

Ryšiai su valstybių narių vyriausybėmis ir parlamentais


Audito Rūmų audito metu nustatyti faktai ir rekomendacijos gali padėti valstybėms narėms priimti sprendimus klausimais, susijusiais su patikimu ES finansų valdymu ir ES politikos įgyvendinimu.

Audito Rūmų nariai palaiko ryšius su savo atitinkamomis nacionalinėmis vyriausybėmis ir parlamentais. Pagrindiniai Audito Rūmų ryšiai valstybių narių lygmeniu yra su ministerijomis ir parlamentiniais ES reikalų, finansų ir viešųjų sąskaitų komitetais.

Audito Rūmų institucinių ryšių grupė bendradarbiauja su nacionalinių parlamentų atstovais Europos Parlamente.

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra

Kiekvienais metais Europos Parlamentas ir Taryba nusprendžia, ar patvirtinti, kad Europos Komisija konkrečiais metais įvykdė ES biudžetą. Šis procesas vadinamas metine biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

President of the European Court of Auditors
Nuotrauka: EP Multimedijos centras

Siekdami padėti Parlamentui ir Tarybai atlikti savo, kaip ES biudžeto valdymo institucijų, darbą, Audito Rūmai abiem institucijoms teikia metines ataskaitas, kuriose pateikiamas patikinimo pareiškimas dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo.

Kiekvieną rudenį biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra oficialiai pradedama, kai Audito Rūmų pirmininkas Europos Parlamento CONT pateikia metinę ataskaitą jos paskelbimo dieną. Po to Audito Rūmų pirmininkas pristato metinę ataskaitą visam Parlamentui plenarinėje sesijoje.

Taryboje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra pradedama Audito Rūmų pirmininkui pristačius metinę ataskaitą Ekonomikos ir finansų reikalų tarybai (ECOFIN).

Biudžeto kontrolės komitetas rengia viešuosius klausymus dėl kiekvienos pagrindinės ES politikos srities, apimančius visas ES institucijas ir įstaigas. Šiuose biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausymuose dalyvauja Audito Rūmų nariai pranešėjai, pristatantys įvairius Audito Rūmų metinės ataskaitos skyrius ir atitinkamas specialiąsias ataskaitas bei apžvalgas.

Nuotrauka: Helena Piron (Audito Rūmai)

Kartu su Parlamento klausymais dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Audito Rūmų audito grupės Tarybos Biudžeto komitetui pristato savo atitinkamus metinės ataskaitos skyrius. Remdamasis Audito Rūmų metine ataskaita, Tarybos Biudžeto komitetas parengia rekomendacijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo projektą, kurį teikia Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui.

Remdamasis Biudžeto kontrolės komiteto posėdžiuose surengtų viešųjų klausymų rezultatais, Biudžeto kontrolės komitetas rengia ataskaitas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, apimančias kiekvieną pagrindinę politikos sritį ir instituciją. Tada Biudžeto kontrolės komiteto ataskaitos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo svarstomos plenarinio posėdžio diskusijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kurių metu Taryba taip pat pateikia savo rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Parlamentas kviečia Audito Rūmų pirmininką su už ES biudžetą atsakingu Komisijos nariu dalyvauti šiose viešose diskusijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

APlenarinėje sesijoje visi Europos Parlamento nariai balsuoja ir nusprendžia, ar patvirtinti, kad Komisija ir ES institucijos bei įstaigos įvykdė ES biudžetą.

Po balsavimo Parlamento pirmininkas pasirašo rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Kai Parlamentas patvirtina, kad biudžetas įvykdytas, oficialiai patvirtinamos institucijos atitinkamų metų finansinės ataskaitos. Jei konkrečios ES institucijos ar įstaigos biudžeto įvykdymą patvirtinti atsisakoma, sprendimas atidedamas iki kito rudens.

Kol bus užbaigta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, jau vykdoma kita procedūra. Padėdami ES biudžeto valdymo ir biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms, t. y. Europos Parlamentui ir Tarybai, vykdyti ES biudžeto vykdymo kontrolės įgaliojimus, Audito Rūmai atlieka labai svarbų vaidmenį palaikydami finansiškai patikimą ir atskaitingą Sąjungą.

Kaip ir visoms kitoms iš ES biudžeto finansuojamoms ES institucijoms ir įstaigoms, Europos Audito Rūmams taip pat taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Kiekvienais metais Europos Parlamentas ir Taryba tikrina Audito Rūmų metines finansines ataskaitas ir jų veiklą atitinkamais finansiniais metais, pateikia nepriklausomo auditoriaus ataskaitą ir laikosi įprastos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Biudžeto kontrolės komitetas pakviečia Audito Rūmų generalinį sekretorių į viešąjį klausymą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kad galėtų pasikeisti nuomonėmis ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

Susijusios nuorodos

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu