No
No
 

Šiose veiklos ataskaitose pateikiama metinė Audito Rūmų darbo ataskaita.

Metinėje veiklos ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai Audito Rūmų metų veiklos rezultatai ir pasiekimai ir aprašomi svarbiausi Audito Rūmų audito aplinkos ir vidaus organizacinės struktūros pokyčiai.

Deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kaip Europos Audito Rūmai valdo savo išteklius ir kaip veikia jų vidaus kontrolės sistemos. Ja užtikrinama tiek vidinė valdymo atskaitomybė Audito Rūmuose, tiek išorinė atskaitomybė biudžeto valdymo institucijoms – vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą ši ataskaita siunčiama Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai.

Tvarumo ataskaitoje pateikiama mūsų instituciniams suinteresuotiesiems subjektams ir ES piliečiams svarbi informacija apie Audito Rūmų tvarumo praktiką ir elgesį. Joje apžvelgiamas mūsų operacijų ekonominis ir socialinis poveikis bei poveikis aplinkai.