Yes
No

​ЕСП e работодател, прилагащ политика на равни възможности. Принципът на равните възможности е залегнал в законодателството, което е в основата на работата на ЕС, по-специално в член 1г от Правилника за длъжностните лица, в който се забранява всяка дискриминация (например на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или изповедание, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация). Дискриминация от всякакъв вид е забранена и от насоките на ЕСП за етично поведение.

ЕСП прилага политика на многообразие и приобщаване, чиято цел е да се създаде многообразна работна среда и култура на приобщаване, където всеки се чувства ценен и способен да реализира пълния си потенциал.

Тази политика на многообразие и приобщаване е важна част от стратегическите цели на ЕСП. Тя надгражда резултатите от предишните планове за действие, за да създаде условия за по-многообразна, по-гъвкава и същевременно по-равнопоставена работна среда, предоставяща най-добрите възможности за разгръщане на таланта на всеки. Ръководството има ключова роля в осъществяването на тази цел. С нашата ангажираност можем да бъдем пример за цялата организация. Ето защо нашата задача е да покажем ясно ползите от културата на многообразие и приобщаване.

Захариас Колиас,генерален секретар на Европейската сметна палата

Текст на видеото

Политика на многообразие и приобщаване (МП) в ЕСП

Шест основни участника от ЕСП — Служител по въпросите на многообразието и приобщаването; Генерален секретар, Човешки ресурси, Съвместен комитет за равни възможности, работни групи, Професионално обучение.

Десет приоритета — мобилизиране, информиране и ангажиране, привличане, интегриране, насърчаване, адаптиране, по-големи възможности, защита, подкрепа, измерване.

Мобилизиране — насърчаване на МП сред ръководството.

 • По-голяма ангажираност,
 • задължително обучение,
 • оценка.

Информиране и ангажиране — насърчаване на МП сред служителите.

 • Комуникация и обучение
 • повишаване на осведомеността,
 • работни групи по МП.

Привличане — осигуряване на равни възможности и подобряване на МП при набирането на служители.

 • Разнообразни групи от кандидати,
 • многообразни и приобщаващи комисии за подбор,
 • обмен/публикуване на статистика.

Интегриране — равни възможности, принцип на МП при управлението на изпълнението, оценките, сертифицирането и повишаването в длъжност.

 • Родителски отпуск за мъжете,
 • обучения,
 • осигуряване на безпристрастност при повишаване в длъжност.

Насърчаване — насърчаване на равенство между половете при подбора на ръководители на задачи.

 • 6-месечни данни за съотношението мъже/жени при ръководителите на задачи,
 • подкрепа,
 • обмен на знания.

даптиране — увеличаване на гъвкавостта на работното място.

 • Благосъстояние,
 • равновесие между професионалния и личния живот,
 • работа от дистанция.

По-големи възможности — създаване на приобщаваща среда за служителите с увреждания.

 • Седмица на хората с увреждания,
 • достъпност,
 • утвърдителни действия.

Защита — приемане, разбиране и действия във връзка със застаряването на служителите на ЕСП.

 • Активни възрастни служители,
 • учене през целия живот,
 • общуване между поколенията.

Подкрепа — поощряване на жените да заемат ръководни позиции.

 • Интервюта и обучения,
 • по-големи възможности,
 • програма за развитие на лидери.

Измерване — проследяване на напредъка в областта на МП.

 • Анкети и статистика,
 • годишен доклад относно МП,
 • показатели за изпълнение.
Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)
 

 
ЕСП — член на Международната мрежа за двойна кариера (IDCN) Люксембург IDCN

В ЕСП отдаваме голямо значение на това да помагаме на нашите служители в началото на техния професионален път в Люксембург, но полагаме усилия да подкрепяме също така и техните партньори и съпрузи. Ние се стремим това да стане по положителен и конструктивен за всички начин, затова искаме да помогнем този преход да се случи възможно най-плавно.

Ето защо ЕСП с радост членува в Международната мрежа за двойна кариера (IDCN) Люксембург (opens in new window)— световна организация за подпомагане на професионалното развитие и благосъстоянието на партньорите и съпрузите на служителите.

Мрежата предлага широк спектър от услуги — от информация за местния пазар на труда до предоставяне на помощ за изготвяне на автобиографии, участие в прояви за създаване на контакти и осигуряване на достъп до местните бизнес мрежи чрез други членове на IDСN. Партньорите и съпрузите на служителите на ЕСП, пребиваващи в Люксембург, могат да се присъединят към мрежата, като се регистрират на нейния уебсайт.