No
No
 

Европейският съюз е ангажиран в опазването на околната среда навсякъде по света. Този ангажимент включва прилагане на политика за околната среда в рамките на неговите институции. В качеството си на институция на ЕС Европейската сметна палата (ЕСП) следва да допринася за устойчивото развитие чрез прилагане на принципите на добро управление на околната среда в ежедневната си работа.

Политика в областта на околната среда

На 28 ноември 2014 г. ЕСП прие политика в областта на околната среда, с която формализира своето участие в инициатива за висококачествено управление на околната среда. Съгласно тази своя политика ЕСП се ангажира:

  • да въведе мерки за намаляване на въглеродните емисии;
  • да насърчи ефикасното използване на енергия и да предприеме стъпки за намаляване на потреблението на електричество, вода и хартия;
  • да включи екологични критерии в своите процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • да въведе добри практики в областта на управлението на отпадъците;
  • да стимулира своите служители да се придържат към устойчиво поведение спрямо околната среда и активно да допринасят за постигане на целите на тази политика.

Екологичен стандарт ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

ЕСП се придържа към изискванията за сертифициране на международно признатия стандарт за качество ISO 14001:2015 (система за управление на околната среда) и е официално сертифицирана за съответствие със стандарт ISO 14001.

Други документи по темата

Схема за управление по околна среда и одит (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

ЕСП участва в схемата на ЕС за управление и одит в областта на околната среда (EMAS), която представлява инструмент за оценка, докладване и подобряване на резултатите на организациите в областта на опазването на околната среда. През март 2017 г. ЕСП приключи своето регистриране в схемата EMAS и понастоящем успешно прилага система за управление в областта на околната среда, която е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1221/2009 (Регламент за EMAS), изменен с Регламент (ЕО) № 1505/2017 и стандарт ISO 14001.

Допълнителна информация е представена във валидираната от акредитиран оценител декларация на ЕСП относно околната среда, в която ЕСП представя своите екологични резултати, както и бъдещите си планове за подобряването им.

Доклад на Европейската сметна палата относно въглеродния отпечатък

Европейската сметна палата отчете за пръв път своя „въглероден баланс” през 2014 г. Чрез него се измерват емисиите на парникови газове от извършваната от нея дейност, с оглед на систематичното намаляване на емисиите ѝ на CO2.

Този баланс се преразглежда и публикува ежегодно и има за цел да проследява ефекта от действията на институцията за намаляване на нейния въглероден отпечатък.

Понастоящем Европейската сметна палата разработва пътна карта за намаляване на емисиите до 2030 г. с оглед на постигането на целите, определени в Европейския зелен пакт.

Връзки по темата: