No
No

Европейската сметна палата (ЕСП) се стреми да допринася във възможно най-голяма степен за развитието на един по-силен, устойчив и справедлив Европейски съюз.

За да може да осъществи тази амбиция, ЕСП си поставя цели, от които се ръководи в своята работа. Тези цели се определят в многогодишни стратегии. Настоящата стратегия на ЕСП обхваща периода от 2021 г. до 2025 г.

Три са стратегическите цели на ЕСП за периода 2021—2025 г.:

  • подобряване на отчетността, прозрачността и одитните механизми за всички видове действия на ЕС

  • насочване на одитите към области и теми, които могат да донесат най-големи допълнителни ползи

  • предоставяне на категорична одитна увереност в контекста на трудна и бързо изменяща се среда

В стратегията за периода 2021—2025 г. са изложени ценностите, мисията и визията на ЕСП. Също така се описва подробно как институцията планира да постигне своите стратегически цели.

Предишни стратегии на ЕСП​