No
No
 

На тази страница е предоставена информация относно поканите за участие в тръжните процедури, организирани от Европейската сметна палата (ЕСП), планираните процедури за възлагане на договори с ниска и средна стойност, списъците на възложените договори по години и общите условия, приложими към всички договори.

В определените от Финансовия регламент случаи ЕСП е длъжна да използва процедури за възлагане на обществени поръчки за придобиване на стоки и услуги или за извършване на строителни дейности.

Необходимо е да се отбележи, че по-голямата част от публикуваната информация относно тръжните процедури на ЕСП (обявления за предварителна информация, за започване на процедура и за възлагане на договор) може да бъде намерена в базата данни TED — Tenders Electronic Daily (Електронен ежедневник за поръчки).

Този сайт ще бъде актуализиран редовно с най-новата информация относно обществените поръчки и поканите за участие в тръжните процедури.

Оферентите и външните експерти могат да намерят специалната декларация за поверителност на следния адрес: Специална декларация за поверителност — Експерти по покани за възлагане на обществени поръчки / външни експерти.

Въведение

Изборът на подходяща тръжна процедура и начин на оповестяване се прави в зависимост от прогнозните стойности на поръчките. Тези стойности понастоящем са следните:

Стойност на търга
Минимална изисквана процедура Оповестяване
≤ 15 000 Процедура на договаряне с един доставчик на услуги Без обява
> €15 000 �

≤ €60 000

Процедура на договаряне с най-малко 3 доставчици на стоки/услуги Уебстраница на ЕСП
> 60 000 евро до <определения в Директивата праг (понастоящем ​143 000 евро за услуги/доставки и 5 538 000 евро за строителство)

Процедура на договаряне с най-малко 5 доставчици на стоки/услуги, или

Покана за изразяване на интерес, ограничена или открита тръжна процедура

Уебстраница на ЕСП

TED

≥ Определения в Директивата праг (≥143 000 евро за доставки/услуги и ≥5 538 000 евро за строителство) Открита процедура или ограничена тръжна процедура с публикуване на обявление в Официален вестник (TED) TED (електронни тръжни процедури) и уебстраница на ЕСП
> 60 000 евро без горна граница � така наречените услуги с облекчен режим
Състезателна процедура с договаряне
TED (електронни тръжни процедури) и уебстраница на ЕСП

Процедури на договаряне с прогнозна стойност от >15 000 до <определения в Директивата праг

Всички предвидени от Европейската сметна палата процедури на договаряне в обхвата >15 000 евро до < определения в Директивата праг (<143 000 евро за доставки/услуги и <5 538 000 евро за строителство), се публикуват по-долу. Вж. Предварително оповестяване на поръчки с ниска и средна стойност:

Тази прогноза не е по никакъв начин обвързваща за ЕСП. Нещо повече, други процедури за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат извършени ad hoc в зависимост от нуждите на Палатата.

Ако проявявате интерес към някоя от планираните процедури, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, като в полето „Относно“ посочите „Обществени поръчки“ и предоставите следната информация: предмет на тръжната процедура, име и адрес на Вашето дружество и координати за връзка.

Тръжни процедури с прогнозна стойност над определения в Директивата праг

Всички тръжни процедури с прогнозна стойност над определения в Директивата праг (≥143 000 евро за доставки/услуги и ≥5 538 000 евро за строителство) се обявяват в Официален вестник (системата TED), която е основният източник на информация относно големи процедури за обществени поръчки.

Моля да отбележите, че Европейската сметна палата не изпраща тръжната документация на хартиен носител. Цялата необходима документация е предоставена в електронен вид на този уебсайт и на eTendering посредством връзката, съдържаща се в обявлението за обществената поръчка (точка I.3).

Ако имате проблем с изтеглянето на документите, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, като в полето „Относно“ посочите „Обществени поръчки“ и добавите референтния номер и наименованието на тръжната процедура, от която се интересувате.

Следва също така да се отбележи, че по време на периода за подаване на оферти могат да бъдат публикувани разяснения относно документацията и/или други изменения. Допълнителна информация ще се публикува само на eTendering и достъпът ще е възможен чрез връзката, предоставена в обявлението за обществената поръчка (точка I.3). За тази цел препоръчваме на оферентите да проверяват редовно този уебсайт, тъй като инфорамцията може да бъде допълвана по всяко време до крайната дата за представяне на оферти.

Въведение

Европейската сметна палата планира да проведе следните процедури за възлагане на обществени поръчки с ниска и средна стойност. Посоченият график на процедурите не обвързва ЕСП. По изключение други процедури за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат проведени ad hoc в зависимост от нуждите на Европейската сметна палата.

Предмет Прогнозна стойност Вид поръчка (Доставки (F), Услуги (S), Сгради (B), Строителство (W) Ориентировъчно планиране (стартиране на процедурата)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Ако се интересувате от някоя от горепосочените процедури, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт, като в полето „Относно“ посочите „Обществени поръчки“ и предоставите следната информация: предмет на тръжната процедура, име и адрес на Вашето дружество и координати за връзка.

Годишни списъци на възложените от ЕСП договори с ниска и средна стойност (>15 000 до определения в Директивата праг)

Годишна информация относно конкретни договори въз основа на рамков договор

Годишни списъци на възложените от ЕСП договори съгласно точка 11.1, буква з) и букви й)—м) от приложение І към Финансовия регламент

Свързани документи

Годишни списъци с промените на договорите

Свързани документи

Публикуване на информация относно стойността и получателите на средства от ЕС

Свързани документи