No
No

Европейската сметна палата (ЕСП) планира работата си дългосрочно. Но тя може да реагира достатъчно гъвкаво, когато обстоятелствата налагат в кратък срок да се одитира дадена област на политика на ЕС.

Основните одитни цели за дългосрочното планиране са изложени в многогодишната стратегия на ЕСП. Освен това ЕСП извършва многогодишно текущо планиране, при което решава по-подробно какво ще одитира през следващата година и какви ресурси са необходими за това. С оглед на това да изготвя актуални и навременни одитни доклади тя обсъжда работната си програма със заинтересованите от нейната дейност институции. В частност ЕСП ежегодно обсъжда програмата си със Съвета на председателите на комисии в Европейския парламент — политическия орган на ЕП, който координира работата на всички негови комисии.