No
No
 

Европейската сметна палата е създадена през октомври и оттогава насам изпълнява ролята на външен одитор на ЕС. Тя работи за постигане на все по-добро управление на финансите на ЕС и за предоставяне на независима увереност за това, че ЕС събира и изразходва средствата си съгласно правилата.

 • Необходимост от външен контрол върху финансите на ЕС

  При учредяването на Европейската общност беше създаден малък одитен съвет, който да извършва проверки на нейните финанси. С течение на времето бюджетът на Общността ставаше все по-голям и функцията за бюджетен контрол беше поета от Европейския парламент. Стана ясно, че одитният съвет вече не разполага с достатъчно правомощия или ресурси за изпълнение на възложените му задачи.

 • ЕСП се превръща във "финансова съвест" на Европейската общност

  Хайнрих Айгнер — председателят на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, изтъкна слабостите на одитните механизми на Европейската общност и защити необходимостта от създаване на истински независим орган за външен одит. Така се постави началото на Европейската сметна палата. Тя беше създадена с Договора от Брюксел на и започна своята дейност през октомври със седалище в Люксембург. Ханс Кучер — председател на Съда на Европейския съюз по това време, нарече ЕСП „финансова съвест на Общността“.

 • ЕСП получава статут на институция на ЕС

  На влезе в сила Договорът от Маастрихт, който превърна ЕСП в пълноправна европейска институция. Отреждането на същия статут на ЕСП като този на Комисията, Съвета и Парламента засили нейната независимост и авторитет. Договорът от Маастрихт също така възложи на ЕСП функцията да изготвя годишна Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите на ЕС и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.

 • ЕСП разширява своите одитни правомощия

  Ролята на ЕСП беше отново засилена с Договора от Амстердам, който влезе в сила през 1999 г. Този договор включи в одитните правомощия на ЕСП допълнителни области на политика и официално ѝ възложи задачата да се бори с измамите.

 • ЕСП започва по-тясно сътрудничество с държавите членки

  Договорът от Ница, подписан през , подчерта значението на това ЕСП да си сътрудничи с националните одитни институции на държавите членки.

  Договорът от Лисабон, влязъл в сила на , потвърди тези правомощия на ЕСП. Той също така внесе промени в начина на управление и контрол на средствата от ЕС, като засили бюджетните правомощия на Европейския парламент и като подчерта отговорността на държавите членки за изпълнението на бюджета.

 • Днес

  ЕСП се развива в съответствие с нуждите на разширяващия се ЕС

  Структурата на ЕСП се променя с развитието на самия ЕС. От 9 членове и 120 служители през сега тя има 27 членове и близо 900 служители от всички държави членки.

  От създаването си през ЕСП се стреми да допринася за усъвършенстване на финансовото управление на ЕС, като изготвя стойностни актуални публикации. През годините ЕС прие нови държави членки, пое нови отговорности, увеличи бюджета си и създаде нови органи на европейско ниво — всичко това ние взимаме предвид в нашата работа.

  Значително беше увеличен броят на публикациите ни — за сравнение, през първата година от съществуването си ЕСП публикува две становища. Понастоящем публикуваме годишни доклади, декларации за достоверност, специфични годишни доклади, специални доклади, становища и прегледи. През последните години започнахме да отдаваме по-голям приоритет на одитирането на резултатите от политиките на ЕС и на предоставянето на съвети относно възможното постигане на по-добри резултати.

Връзки по темата