Yes
No

​​Целите на ООН за устойчиво развитие в контекста на Европейския съюз

През 2015 г. ООН приема своята Програма за устойчиво развитие за периода до 2030 г. Тя включва 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР)(opens in new window) и 169 подцели, които се наблюдават посредством 232 показателя. С програмата се цели стимулирането на устойчиво развитие в социален, икономически и екологичен план в глобален мащаб до 2030 г. 

Цели за устойчиво развитие

ЕС е въвел около 100 показателя за ЦУР, които като цяло съответстват на глобалните показатели на ООН, но не са идентични с тях. Това позволява на ЕС да съсредоточи показателите си за ЦУР в областите от най-голямо значение за Съюза. Европейската комисия наблюдава напредъка в това отношение от 2017 г. насам, като публикува годишни доклади за мониторинга на ЦУР(opens in new window).

Значение на ЦУР за върховните одитни институции

Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) определя пет ключови приоритета в своя стратегически план за периода 2023—2028 г.(opens in new window) Един от тях е да допринася за изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г.  

Висшите одитни институции (ВОИ) могат да допринасят значително с резултатите от своите одити. В рамките на своите правомощия и приоритети те могат да наблюдават изпълнението и напредъка и да посочват областите за подобрение за всички цели за устойчиво развитие.

Като активен член на ИНТОСАЙ Европейската сметна палата се стреми да има водеща позиция в областта на одита в публичния сектор. Тя цели да допринася за един по-силен и устойчив Европейски съюз, който защитава ценностите, върху които е изграден.

Въпреки че не е провеждала одити конкретно във връзка с ЦУР, ЕСП е публикувала редица доклади по теми, свързани с една или повече от целите. Те са насочени към широк кръг от политики и програми на ЕС (вж. по-долу) и са посочени в нейния годишен доклад за устойчивото развитие.