Yes
Yes

​Европейската сметна палата (ЕСП) публикува резултатите от одитната си дейност в своите доклади.

 

Годишният доклад на ЕСП представя резултатите от нейните финансови одити и одити на съответствието по отношение на бюджета на ЕС. Този доклад включва Декларацията за достоверност на ЕСП, въз основа на която Европейският парламент взема решение дали да одобри изпълнението на бюджета за съответната година (т. нар. процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета).

 

В специфичните годишни доклади на ЕСП се представят резултатите от годишните финансови одити на агенциите на ЕС, децентрализираните органи и съвместните предприятия.

Всяка година ЕСП извършва поредица от одити на изпълнението и на съответствието по отношение на конкретни разходни области и области на политика. Резултатите от тях се публикуват в нейните специални доклади.

 

Наред с това ЕСП периодично публикува прегледи и становища.

В прегледите се представят и анализират актуални въпроси и области на политиката на ЕС.

 

TИнституциите на ЕС могат да отправят искане към ЕСП да извърши оценка на нови или актуализирани законодателни актове на ЕС със значително отражение върху финансовото управление на Съюза. Резултатите от тези оценки се представят от ЕСП в нейните становища.

ЕСП публикува всички свои одитни доклади, прегледи и становища на своя уебсайт на всички официални езици на ЕС.

Документите за представяне на неприключени одити разкриват информация относно предстоящи одитни задачи. Те имат за цел да бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана политика или програма.