Yes
No
 

 

Special report 05/2024: EU Transparency Register
Специален доклад 05/2024: Регистърът за прозрачност на ЕС
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Специален доклад 04/2024: Достигане на целите на ЕС за безопасност по пътищата
Преглед 02/2024: Докладване от страна на Комисията относно върховенството на закона
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Специален доклад 03/2024: Върховенство на закона в ЕС
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Становище 01/2024 относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за реформи и растеж за Западните Балкани
Преглед 01/2024: Действия на ЕС, насочени към стажовете за млади хора
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Специален доклад 02/2024: Координационна роля на Европейската служба за външна дейност
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Специален доклад 01/2024: Намаляване на емисиите на въглероден диоксид от леките пътнически автомобили
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Специален доклад 29/2023: Подпомагане от ЕС за устойчиви биогорива в транспорта
Работна програма за периода от 2024 година нататък
2024+ work programme
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Специален доклад 27/2023: Скрининг на преките чуждестранни инвестиции в ЕС
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Специален доклад 28/2023: Обществени поръчки в ЕС
Доклад относно условните задължения, възникнали в резултат на изпълнението на задачите на Единния съвет за преструктуриране, на Съвета или на Комисията за финансовата 2022 година съгласно посочения регламент
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Специален доклад 25/2023: Политика на ЕС в областта на аквакултурите
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Годишен доклад относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2022 година
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Преглед 06/2023: Годишен доклад на Европейската комисия за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС за 2022 година
Преглед 05/2023: Реформа на икономическото управление на ЕС – Възможности, рискове и предизвикателства
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Special report 24/2023: Smart cities
Специален доклад 24/2023: Интелигентни градове
Кратък преглед на одита на агенциите на ЕС за 2022 г. представящ Годишния доклад на Европейската сметна палата относно агенциите на ЕС за 2022 г.
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Годишен доклад относно агенциите на ЕС за финансовата 2022 година
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
ECA Journal N° 2/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Специален доклад 26/2023: Рамка за мониторинг на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост
Специален доклад 20/2023: Помощ за хора с увреждания
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Специален доклад 20/2023: Подкрепа за хората с увреждания
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities