Yes
No
 

 

Специален доклад 11/2024: Промишлена политика на ЕС относно водорода от възобновяеми източници
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Преглед 03/2024: Преглед на рамката за предоставяне на увереност и основните фактори, допринасящи за грешки в разходите по политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Специален доклад 10/2024: Признаване на професионалните квалификации в ЕС
2023 г. - Отчет за дейността на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити (в съответствие с член 74, параграф 9 от Финансовия регламент)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Специален доклад 09/2024: Сигурност на доставките на газ в ЕС
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Специален доклад 08/2024: Амбиции на ЕС в областта на изкуствения интелект
Специален доклад 07/2024: Системи на Комисията за събиране на неправомерно разходвани средства на ЕС
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Европейска сметна палата - Дейност на Европейската сметна палата през 2023 година
Специален доклад 06/2024: Механизъм за бежанците в Турция
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Специален доклад 05/2024: Регистърът за прозрачност на ЕС
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Специален доклад 04/2024: Достигане на целите на ЕС за безопасност по пътищата
Преглед 02/2024: Докладване от страна на Комисията относно върховенството на закона
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Специален доклад 03/2024: Върховенство на закона в ЕС
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Становище 01/2024 относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за реформи и растеж за Западните Балкани
Преглед 01/2024: Действия на ЕС, насочени към стажовете за млади хора
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Специален доклад 02/2024: Координационна роля на Европейската служба за външна дейност
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Специален доклад 01/2024: Намаляване на емисиите на въглероден диоксид от леките пътнически автомобили
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Специален доклад 29/2023: Подпомагане от ЕС за устойчиви биогорива в транспорта
Работна програма за периода от 2024 година нататък
2024+ work programme
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Специален доклад 27/2023: Скрининг на преките чуждестранни инвестиции в ЕС
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Специален доклад 28/2023: Обществени поръчки в ЕС
Доклад относно условните задължения, възникнали в резултат на изпълнението на задачите на Единния съвет за преструктуриране, на Съвета или на Комисията за финансовата 2022 година съгласно посочения регламент
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Специален доклад 25/2023: Политика на ЕС в областта на аквакултурите
Special report 25/2023: EU aquaculture policy