Yes
No
 

 

Специален доклад 23/2023: Преструктуриране и засаждане на лозя в ЕС
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Специален доклад 22/2023: Енергия в ЕС, произвеждана от възобновяеми източници в морето
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Специален доклад 21/2023: Инициативата Spotlight за премахване на насилието над жени и момичета
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Специален доклад 19/2023: Усилия на ЕС за устойчиво управление на почвите
Преглед 04/2023: Цифровизация на управлението на средства от ЕС
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Ръководство относно методологията на Европейската сметна палата
Special report 17/2023: Circular economy
Специален доклад 17/2023: Кръгова икономика
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Финансова 2022 година - Отчет на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити (в съответствие с член 74, параграф 9 от Финансовия регламент)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Специален доклад 18/2023: Цели на ЕС в областта на климата и енергетиката
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Специален доклад 15/2023: Промишлена политика на ЕС в областта на акумулаторните батерии
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Специален доклад 16/2023: Управление от страна на Комисията на дълга по NGEU
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Специален доклад 14/2023: Програмиране на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Специален доклад 12/2023: Надзор от ЕС върху кредитния риск на банките – ЕЦБ засилва тази функция, но трябва да се направи повече за постигане на по-големи гаранции за добро управление и покритие на кредитния риск
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Специален доклад 13/2023: Одобрени икономически оператори
Дейност на Европейската сметна палата през 2022 г. – Годишен отчет за дейността на Европейската сметна палата
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Специален доклад 10/2023: Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната – Извлечени са поуки, но използването му като тест за увеличаване на разходите за отбрана на ЕС е с малък ефект поради ограничения във времето и недос
Специален доклад 11/2023: Подкрепа от ЕС за цифровизацията на училищата
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Специален доклад 09/2023: Обезпечаване на веригите за доставки на селскостопански продукти по време на пандемията от COVID-19
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Преглед 03/2023: Транспортиране на живи животни в ЕС — предизвикателства и възможности
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Специален доклад 08/2023: Интермодални товарни превози: ЕС все още не успява да замени шосейния транспорт с други начини за превоз на товари
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Специален доклад 06/2023: Конфликт на интереси при разходването на средства по политиката на сближаване и селскостопанската политика на ЕС
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Специален доклад 07/2023: Система на Комисията за контрол на Механизма за възстановяване и устойчивост
Специален доклад 05/2023: Финансова среда на ЕС – Съчетание от разнородни елементи, което се нуждае от допълнително опростяване и по-голяма отчетност
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability