Yes
No

ЕС провежда търговска и инвестиционна политика, чрез която управлява икономическите си отношения с други държави по света. В единния пазар на ЕС, който включва концепцията за свободна търговия със стоки и услуги през вътрешните граници на ЕС, държавите членки имат споразумения да хармонизират своите правила за данъчно облагане на стоките и услугите в рамките на митнически съюз. ЕС също така подпомага държавите членки при хармонизирането на техните икономически политики и равнищата на корпоративния данък и данъка върху доходите. ​